Facebook Pixel
Skip to content

Cynllun Grantiau CITB

Mae Cynllun Grantiau CITB yn darparu grantiau i gyflogwyr yn y diwydiant adeiladu sy’n darparu hyfforddiant o ddydd i ddydd i’w gweithlu. Mae’r cynllun yn helpu i gynnal safonau ar safleoedd adeiladu ac yn sicrhau bod y sgiliau cywir ar gael er mwyn i’r diwydiant dyfu.

Pwy all wneud cais am grant?

Gall pob cyflogwr cymwys sydd wedi cofrestru gyda CITB, ac sydd wedi cwblhau eu Ffurflenni Lefi diweddaraf, wneud cais am grant, gan gynnwys cyflogwyr bach nad oes yn rhaid iddynt dalu’r lefi. Y dyddiad cau ar gyfer Ffurflenni Lefi yw 30 Tachwedd bob blwyddyn. Mae rhagor o wybodaeth am y Lefi ar gael ar dudalennau penodol y Lefi yma  

Nid oes modd talu grantiau i weithwyr unigol. Siaradwch â’ch cyflogwr, ac os ydynt  wedi cofrestru â CITB, efallai eu bod yn gymwys i gael grant tuag at eich hyfforddiant.

Pa grantiau sydd ar gael

Mae’r rhain yn grantiau ar gyfer hyfforddiant a chymwysterau a gwblheir ym mlwyddyn y Cynllun Grantiau (1 Ebrill eleni hyd at 31 Mawrth y flwyddyn nesaf) ar draws y categorïau canlynol

Prentisiaethau – Grant i brentisiaid sy’n cael eu cyflogi’n uniongyrchol ac yn dilyn Prentisiaethau Lefel 2 a Lefel 3 cymeradwy.

Gallwch wneud cais am £2500 y flwyddyn am fod yn bresennol a £3500 am gyflawniad

Prentisiaethau Uwch – Grant ar gyfer prentisiaid uwch a gyflogir yn uniongyrchol sy’n dilyn Prentisiaethau uwch ac uwch cymeradwy, a gradd-brentisiaethau Lefel 4 ac uwch.

Gallwch wneud cais am £2500 y flwyddyn am bresenoldeb (hyd at 6 blynedd) a £3500 am gyflawniad

Mae gwybodaeth lawn am sut i wneud cais am grantiau Prentisiaeth a pha gyrsiau sy’n gymwys ar gael isod, dewiswch eich gwlad.

Cymwysterau

Cymwysterau Cyfnod Hir – Grant ar gyfer hyfforddeion a gyflogir yn uniongyrchol a phob is-gontractwr sy’n dilyn cymwysterau lefel uwch cymeradwy gan gynnwys graddau, HNC a HND sy’n cymryd dros flwyddyn i’w cwblhau.

Gallwch wneud cais am £1125 y flwyddyn am bresenoldeb (hyd at 6 blynedd) a £1875 am gyflawniad

Mae gwybodaeth lawn am sut i wneud cais, a pha gyrsiau sy’n gymwys ar gael yma Cymwysterau Cyfnod Hir.

Cymwysterau Cyfnod Byr – Grant ar gyfer hyfforddeion sy’n cael eu cyflogi’n uniongyrchol a phob is-gontractwr, am ennill cymwysterau cymeradwy ar Lefel 2 neu uwch sy’n cymryd llai na blwyddyn i’w cwblhau, gan gynnwys cymwysterau NVQ, Tystysgrif Genedlaethol NEBOSH mewn Iechyd a Diogelwch Adeiladu, ac unedau NVQ ychwanegol sy’n gysylltiedig â pheiriannau.

Gallwch wneud cais am £600 am bob cymhwyster llawn cymeradwy rydych yn ei gyflawni (cyflawni hyd at 4 y pen ar bob lefel). O fewn yr uchafswm o bedwar cyflawniad ar Lefel 2, gallwch wneud cais am hyd at dair uned yr un o Gymwysterau Galwedigaethol sy’n ymwneud â pheiriannau, sef £300 yr un

Mae gwybodaeth lawn am sut i wneud cais, a pha gyrsiau sy’n gymwys ar gael yma Cymwysterau Cyfnod Byr.

Lleoliad Profiad Gwaith Gradd – Mae grant ar gael i hyfforddeion sy’n cael eu cyflogi’n uniongyrchol ac sy’n cwblhau profiad gwaith pan ei fod yn rhan hanfodol o radd sy’n ymwneud ag adeiladu. Mae hyn ar gyfer profiad gwaith a fydd yn cael ei gwblhau hyd at 30 Medi 2021 oherwydd y bydd y grant yn dod i ben o 01 Hydref 2021 ymlaen.

Gallwch wneud cais am £30 y diwrnod (hyd at 240 diwrnod y pen)

Mae cyfraddau’n cael eu capio ar sail y rheol ganlynol. Cap o £10,000 ar gyflogwyr sydd â hyd at 250 o weithwyr. Cap o £50,000 ar gyflogwyr sydd â 250 neu fwy o weithwyr.

Mae gwybodaeth lawn am sut i wneud cais, a rhagor o fanylion am y cap ar gael ar Profiad Gwaith.

Crefft Uwch (Yr Alban yn unig) – Grant ar gyfer prentisiaid a gyflogir yn uniongyrchol sy’n derbyn hyfforddiant Tystysgrif Crefft Uwch cymeradwy yn yr Alban.

Gallwch wneud cais am £22.50 y diwrnod (hyd at 35 diwrnod y pen) a £2037.50 am ei gyflawni

Mae gwybodaeth lawn am sut i wneud cais, a pha gyrsiau sy’n gymwys ar gael yma Crefft Uwch.

Cyflawniadau Cyfnod Byr

Hyfforddiant Cyfnod Byr – Grant ar gyfer hyfforddeion a gyflogir yn uniongyrchol a phob is-gontractwr ar gyflawni cyrsiau cyfnod byr cymeradwy, sy’n para rhwng 3 awr a 29 diwrnod ac yn canolbwyntio ar y sgiliau adeiladu craidd sydd eu hangen ar draws y diwydiant.

Mae’r cyfraddau ar gyfer y cyrsiau hyn yn amrywio ac maent yn seiliedig ar ffactorau fel hyd, dwyster a chynnwys ymarferol.

Gallwch wneud cais am £30 (Haen 1) £70 (Haen 2) £120 (Haen 3) am bob cwrs

Mae hyfforddiant gloywi yn daladwy am hanner gwerth yr haen grant llawn

Gallwch wneud cais am £15 (Haen 1) £35 (Haen 2) £60 (Haen 3) am bob cwrs gloywi

Mae cap ar nifer y cyrsiau llwyddiannau y gall pob cyflogwr wneud cais amdanynt. Gallwch weld eich cap unigol drwy fewngofnodi i’ch cyfrif CITB ar-lein yma

Mae gwybodaeth lawn am sut i wneud cais, a pha gyrsiau sy’n gymwys ar gael yma Grantiau Cwrs Byr.

Cyflawni Prawf Peiriannau – Grantiau i hyfforddeion a gyflogir yn uniongyrchol a phob is-gontractwr am gyflawni Profion Technegol cymeradwy (Cynllun Cymhwysedd Peiriannau Adeiladu (CPCS) yn unig ar hyn o bryd).

Gallwch wneud cais am £60 am basio’r elfen theori, hyd at uchafswm o 2 y pen, y flwyddyn

Gallwch wneud cais am £190 (Haen 1) £240 (Haen 2) £410 (Haen 3) am basio’r elfen ymarferol yn dibynnu ar gategori’r peiriannau, hyd at uchafswm o 2 y pen, y flwyddyn.

Mae gwybodaeth lawn am sut i wneud cais ar gael yma Grantiau Cwrs Byr o dan yr adran Profion Peiriannau

Ydych chi wedi cofrestru ar gyfer Grantiau CITB Ar-lein?

Drwy gofrestru â CITB ar-lein, gallwch wneud y canlynol:

  • gweld eich datganiad grant
  • gofyn am adroddiad grant
  • awdurdodi grantiau.

Cofrestru a chreu cyfrif CITB

Oes gennych chi gyfrif yn barod? Gallwch fewngofnodi nawr.