Facebook Pixel
Skip to content

Grantiau a chyllid

Rydym ni’n cynnig cefnogaeth i’r diwydiant drwy ein grantiau a’n cronfeydd. 

Grantiau

Mae grantiau ar gyfer hyfforddiant o ddydd i ddydd, gan gynnwys grantiau cyrsiau byr, grantiau cymwysterau a phrentisiaethau.

Grant cwrs byr

Gwybodaeth am grantiau ar gyfer cyrsiau cyfnod byr, gan gynnwys grantiau ar gyfer profion peiriannau

Grantiau cymhwyso

Dewch o hyd i wybodaeth am grantiau uwch, arbenigol a grantiau ar gyfer cymwysterau eraill y diwydiant adeiladu

Grantiau prentisiaethau

Mae CITB yn cynnig grantiau ar gyfer unigolion sy'n cyflawni prentisiaethau cymeradwy yng Nghymru, Lloegr a'r Alban.

Safonau gweithfeydd a grantiau

Mae newidiadau i ddod ym mis gwanwyn 2023. Nod yr adolygiad diweddar yw symleiddio mynediad cyflogwyr at grant peiriannau CITB tra'n cynnal safonau uchel o hyfforddiant a phrofion yn y maes diogelwch hollbwysig hwn.

Grantiau hyfforddeiaeth

Darganfyddwch am grantiau ar gyfer cwblhau hyfforddeiaethau galwedigaethol CITB (Lloegr) a lleoliadau Twf Swyddi Cymru Plws yng Nghymru

Cyllid

Rydym yn darparu cyllid ar gyfer hyfforddiant i gyflogwyr adeiladu.

Cronfa Sgiliau a Hyfforddiant

Gall cyflogwyr bach, Micro a Chanolig sydd wedi'u cofrestru â'r CITB wneud cais am gyllid i ddarparu hyfforddiant i'w tîm unwaith bob 12 mis.

Cynllun peilot rhwydwaith cyflogwyr

Dysgwch fwy am y fenter 12 mis newydd. Gyda'i gilydd bydd cyflogwyr yn llywio'r ffordd y caiff yr arian a ddarperir gan CITB ei wario, ac ar beth. Ac os bydd y peilot yn llwyddiant gallai newid y ffordd y caiff hyfforddiant ei ariannu gan CITB yn sylweddol.

Cyllid CITB ar gyfer y Dyfodol

Gyda chymorth ariannol gan CITB, mae llawer o gwmnïau adeiladu wedi gallu hawlio cymorth ariannol am ddim i uwchsgilio eu timau, gan gynyddu effeithlonrwydd a lleddfu costau gweithredu.

Gronfa Effaith ar Ddiwydiant

Mae’r Gronfa Effaith ar y Diwydiant wedi’i hanelu at gyflogwyr adeiladu sydd am wneud gwahaniaeth cadarnhaol i’r diwydiant adeiladu drwy ddatblygu atebion i’r heriau allweddol a wynebir gan y gweithlu ledled y DU.