Facebook Pixel
Skip to content

Rhwydweithiau Cyflogwyr

Mae Rhwydweithiau Cyflogwyr yn fenter a sefydlwyd ac a ariennir gan CITB gyda'r nod o symleiddio'r ffordd rydych chi'n cael y gefnogaeth a'r cyllid sydd ei angen arnoch i gael mynediad i'r hyfforddiant rydych chi ei eisiau. Mae'r cyfan yn rhan o'r gwasanaeth.

Mae ganddynt ddau brif amcan:

Ei gwneud hi'n haws i chi gael mynediad at hyfforddiant a chyllid. Gall yr hyfforddiant fod mewn unrhyw beth sy'n cefnogi cyflogwyr adeiladu. Gallai'r rhain fod y sgiliau crefft sydd eu hangen arnoch ar hyn o bryd neu'n rhywbeth y bydd eu hangen arnoch yn y dyfodol - fel sero net, sgiliau digidol neu fentora. Ac oherwydd bod y Rhwydweithiau Cyflogwyr yn helpu i drefnu'r cyfan, nid oes angen i chi gwblhau unrhyw waith papur i wneud cais am gyllid.

Dod â chyflogwyr at ei gilydd ar lefel leol i hysbysu CITB ar anghenion hyfforddi, i gynghori sut y dylid blaenoriaethu a dyrannu cyllid, a defnyddio darpariaeth hyfforddiant yn effeithiol i fynd i'r afael ag anghenion sgiliau uniongyrchol ac yn y dyfodol yn eu rhanbarth.

Mae Rhwydweithiau Cyflogwyr wedi cael eu treialu ers mis Gorffennaf 2022 ac maent wedi profi i fod yn llwyddiannus wrth helpu mwy o gyflogwyr i hyfforddi a chynnig cefnogaeth iddynt. 

Dywedodd Tim Balcon, Prif Weithredwr CITB:

“Rwy’n gyffrous iawn am Rwydweithiau Cyflogwyr – mae hyn yn ymwneud â rhoi cyflogwyr wrth y llyw i nodi a mynd i’r afael â’u heriau sgiliau a’r ffordd orau i CITB alinio ein cyllid a’n hadnoddau i gefnogi eu hanghenion sgiliau.

Byddwn yn annog cyflogwyr yn ardaloedd y Rhwydwaith i gymryd rhan a defnyddio eu llais i lunio darpariaeth hyfforddiant.”

Mae cynllun Peilot Rhwydwaith Cyflogwyr wedi cefnogi dros 1,000 o gyflogwyr i hyfforddi eu gweithwyr.

Mewn gwirionedd, dywedodd 86% o gyflogwyr fod y broses o gael mynediad at hyfforddiant yn symlach trwy Rwydweithiau Cyflogwyr.

Trwy 2024, rydym yn cyflwyno'r fenter i ddarparu sylw ledled y DU. Gyda'i gilydd, mae cyflogwyr yn llunio'r ffordd y mae arian a ddarperir gan CITB yn cael ei wario, ac ar beth.

Cymerwch ran nawr - ffurflen ar-lein

Ardaloedd Rhwydwaith Lleol

Byddwn yn rhedeg Rhwydweithiau ar draws Prydain Fawr. Mae'r ardaloedd isod yn fyw, a byddwn yn ychwanegu at hyn drwy gydol y flwyddyn. Os ydych wedi'ch lleoli yn un o'r ardaloedd hyn ac wedi'ch cofrestru gyda’r lefi, gallwch elwa o fod yn rhan o Rwydwaith Cyflogwyr.

Byddwn yn lansio mwy o Rwydweithiau ym mis Gorffennaf a mis Medi. Os na welwch eich ardal a restrir isod, edrychwch yn ôl yma yn nes ymlaen neu siaradwch â'ch Cynghorydd lleol ynghylch pryd y bydd Rhwydwaith Cyflogwyr yn eich ardal chi.

Grwpiau sector penodol

Mae gan grwpiau sector-benodol sylw cenedlaethol ac ar hyn o bryd maent yn cynnwys:

Tystebau

Dywedodd Andrea Gravell - Cyfarwyddwr Adnoddau, Lloyd & Gravell Ltd, Llanelli:

"Clywsom am Rwydwaith Cyflogwyr Cyfle trwy Carmarthenshire Construction Training Association Ltd (CCTAL). Drwy fanteisio ar yr hyfforddiant a drefnir gan y rhwydwaith cyflogwyr lleol, mae contractwyr yn gallu elwa ar hyfforddiant a fyddai fel arall yn anodd ei gyrchu ac yn ddrytach, gan fod angen lleiafswm ar ddarparwyr hyfforddiant i gynnal cwrs hyfforddi."

Mae’r cyllid ychwanegol sydd ar gael drwy’r rhwydwaith wedi ein galluogi i ddefnyddio ein cyllideb hyfforddi i gynyddu cyfleoedd hyfforddi ar draws y cwmni.”

Dywedodd Stacey Felmingham - Cydlynydd Swyddfa, Aspect Group Services Ltd:

"Mae cael y Rhwydwaith Cyflogwyr wedi ein galluogi i gynnig amrywiaeth ehangach o gyrsiau hyfforddi i'n tîm ar y safle ac yn y swyddfa.  Gyda chefnogaeth Grŵp Hyfforddiant Adeiladu Norfolk, rydym wedi gallu llywio'r broses yn effeithiol ac yn effeithlon."

"Mae symlrwydd a chwmpas eang y fenter wedi ein galluogi i gynnig hyfforddiant i fwy o weithwyr nag yr oeddem wedi cyllidebu amdano dros y flwyddyn i ddechrau, sy'n newyddion gwych fel busnes ac i'r unigolyn."

Dywedodd Kelsey Burnett - Cydlynydd Hyfforddiant, Luddon Construction Ltd, Scottish Civils:

"Rydym eisoes wedi archebu cyrsiau uwchsgilio ar gyfer ein staff presennol. Mae'r cyllid cynyddol wedi helpu ein busnes yn ariannol, gan ganiatáu i ni drefnu hyd yn oed mwy o hyfforddiant, heb unrhyw ffurflenni gweinyddol neu geisiadau ychwanegol i'w cyflwyno er mwyn derbyn yr arian."

"Mae'r weinyddiaeth lai wedi caniatáu i'n staff ganolbwyntio ar bethau eraill ac roedd gwybod bod gan y rhwydwaith cyflogwyr bopeth yn ei le ar ein rhan wedi codi gymaint o bwysau oddi ar ein hysgwyddau, gan wybod bod y cyllid mewn llaw."

Mwy o wybodaeth

Beth sydd angen i mi ei wneud i elwa o Rwydwaith Cyflogwyr?
Cyn belled â'ch bod wedi cofrestru gyda CITB, yn gyfoes â'ch lefi a bod gennych Rwydwaith Cyflogwyr yn eich ardal chi, gallwch gael mynediad at y gwasanaeth hwn ac elwa ohono.

A fydd yn costio unrhyw beth i ymuno?
Mae Rhwydweithiau Cyflogwyr (RhC) yn rhad ac am ddim i ymuno ar gyfer unrhyw gyflogwr sydd wedi'i gofrestru ar gyfer y lefi.

A oes costau eraill?
Mae gan bob Rhwydwaith Cyflogwr gyllideb i'w wario ar hyfforddiant. Mae'r cyflogwyr yn y rhwydwaith yn penderfynu sut y defnyddir arian er budd mwyaf, felly pa hyfforddiant sy'n cael ei gefnogi ac ar ba lefel o gymhorthdal sy'n ddyledus i aelodau'r Rhwydwaith Cyflogwyr (RhC). 

A yw hyn ar gyfer hyfforddiant wyneb yn wyneb yn unig?
Na. Gall yr hyfforddiant fod wyneb yn wyneb (yn bersonol neu'n cael ei arwain gan diwtor ar-lein) neu e-ddysgu. 

A oes cyfyngiad ar faint all ymuno â Rhwydwaith Cyflogwyr?
Nid oes unrhyw gyfyngiadau o gwbl - cyn belled â bod cyflogwyr yn bodloni'r meini prawf a grybwyllir uchod yna gall cymaint ag sy'n dymuno ymuno, wneud hynny.

A allaf berthyn i grŵp rhwydwaith lleol ac un sy'n benodol i'r sector?
Gallwch. Cyn belled â'ch bod o fewn ardal y grŵp lleol ac yn gweithio yn y sector a ddewiswyd, gallwch berthyn i'r ddau. Mae rhwydweithiau'r sector yn rhedeg tan ddiwedd 2024, ond ar ôl y dyddiad hwn bydd yr RhC lleol yn cwmpasu'r cyfan o GB. 

Does dim Rhwydwaith Cyflogwyr yn fy ardal i eto - beth mae hynny'n ei olygu i mi?
Rydym yn cyflwyno'r holl Rwydweithiau Cyflogwyr drwy gydol y misoedd nesaf ac erbyn mis Hydref 2024 bydd gennym ddarpariaeth GB lawn. Daliwch ati i edrych yn ôl i weld a ydym yn fyw yn eich ardal chi, neu siaradwch â'ch Cynghorydd ynglŷn â phryd y bydd eich RhC yn cael ei lansio. Yn y cyfamser, gallwch barhau i gael mynediad at grant a chymorth ariannol arall.  

Rwy'n aelod o Grŵp Hyfforddi (TG), a gaf i gael mynediad at hyfforddiant wedi'i ariannu drwy’r Rhwydwaith Cyflogwyr (RhC)?
Gallwch, wrth gwrs; gallwch barhau fel aelod Grŵp Hyfforddi (TG) a dal i elwa o’r Rhwydwaith Cyflogwyr (RhC). Os yw'ch swyddog hyfforddi (GTO) yn gwybod eich anghenion hyfforddi, gallant drosglwyddo hyn yn syth i Gynghorydd RhC. Bydd Grŵpiau Hyfforddi (TG) a Rhwydweithiau Cyflogwyr (RhC) yn cydweithio'n agos i sicrhau bod cyflogwyr yn cael y gefnogaeth a'r mynediad gorau at hyfforddiant i ddiwallu eu hanghenion sgiliau.