Facebook Pixel
Skip to content

Prosiectau a Ariennir

Trosolwg

Mae’r tîm Comisiynu yn caffael ac yn monitro prosiectau sy’n cefnogi meysydd lle mae CITB, gyda chyrff diwydiant a’r llywodraeth, wedi nodi bod angen buddsoddiad.

Bob blwyddyn rydym yn gweithio gyda'r diwydiant adeiladu i ddeall yr heriau y mae'n eu hwynebu. Mae'r ymgynghoriad a'r ymchwil hwn yn ein helpu i benderfynu ble y gallwn gefnogi'r diwydiant orau a lle bydd buddsoddi adnoddau o'r budd mwyaf. Comisiynir prosiectau ar themâu blaenoriaeth, yn seiliedig ar anghenion y diwydiant, strategaeth CITB a/neu bolisi’r llywodraeth.

Beth mae ein prosiectau a ariennir yn ei gefnogi?

Mae ein prosiectau a ariennir yn unol â Chynllun Strategol CITB i gefnogi sgiliau ac anghenion diwydiant adeiladu Prydain. Rydym am i’n prosiectau fod o fudd i gynifer o bobl â phosibl, felly rydym yn edrych am gyfleoedd sydd nid yn unig yn gwella sefyllfa’r cyfranogwyr, ond sydd hefyd yn helpu cyflogwyr eraill yn y diwydiant a’r diwydiant adeiladu yn ei gyfanrwydd.

Rydym am ddatblygu prosiectau sy’n helpu’r diwydiant adeiladu i:

 • Gwneud adeiladu yn yrfa ddeniadol
 • Sicrhau bod hyfforddiant a datblygiad yn bodloni anghenion cyflogwyr
 • Defnyddio arloesedd i ymateb i heriau newydd ym maes adeiladu

Polisi comisiynu

Mae ein Polisi Comisiynu CITB (PDF, 690KB) yn rhoi trosolwg llawn o sut mae’r tîm comisiynu yn gweithio i ddyrannu cyllid mewn modd agored, teg a thryloyw.

Cyfleoedd yn y dyfodol

Chwarter 1

01/04/2022 - 30/06/2022

 • Ariannu 2 Canolbwynt Profiad Ar y Safle newydd - TVB a Llundain
 • Prosiect i wella cadw dechreuwyr newydd yn Lloegr (ECO)
 • Prosiect i wella cadw dechreuwyr newydd yn yr Alban (SACO)
 • Prosiect i ddarparu sesiynau blasu rhithwir ar safleoedd adeiladu

Chwarter 2

01/07/2022 - 30/09/2022

 • Prosiect i gynyddu nifer yr hyfforddwyr sgaffaldiau
 • Prosiect i gynyddu nifer y bobl mewn rolau Rheoli ac Arwain o fewn adeiladu
 • Prosiect iechyd meddwl i gefnogi AB a phrentisiaid

Chwarter 3

01/10/2022 - 31/12/2022

 • Prosiect i adeiladu ar y cynllun cyfredol tegwch, cynhwysiant a pharch

Chwarter 4

01/01/2023 - 31/03/2023

 • Prosiect i gynyddu nifer y gosodwyr ôl-osod mewn eiddo domestig

Ymwelwch yma am ein Cyfleoedd Presennol

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am unrhyw un o’n prosiectau, e-bostiwch commissioning@citb.co.uk