Facebook Pixel
Skip to content

Canlyniadau Chwilio

Chwilio am newyddion a digwyddiadau

Math

Newyddion lleol a digwyddiadau

Canfuwyd 105 o erthyglau

Defnyddiwch yr hidlwyr chwilio ar yr ochr dde i leihau’r canlyniadau.

Cliciwch yma i ddychwelyd i'r dudalen penawdau newyddion.

Canolfan Profiad ar y Safle yn cynnig gobaith i Emmy

Weithiau gall gwaith gynnig gobaith pan fydd rhannau eraill o fywyd yn anodd. Roedd hyn yn wir i'r Gweithiwr Dymchwel, Emmy Jones. Mae Emmy wedi gwneud cynnydd gwych yn ei bywyd ers iddi ymuno â’r Ganolfan Profiad ar y Safle yng Nghaerlŷr. Mae’r Ganolfan Profiad ar y Safle, sy’n cael ei rhedeg gan y Cyngor a’i chyllido ar y cyd gan CITB, yn darparu hyfforddiant a chyfleoedd gwaith i bobl sy’n chwilio am yrfa yn y diwydiant adeiladu.

Ein cynllun i roi cyflogwyr o flaen y gad

Rwy’n hoffi cadw pethau’n syml a dyna pam mae gan Gynllun Busnes newydd CITB un nod hollbwysig: rhoi cyflogwyr ar flaen y gad o ran sgiliau a hyfforddiant.

Cynllun Busnes yn rhoi cyflogwyr wrth y llyw gyda chronfa newydd arloesol

Gan ganolbwyntio ar dair blaenoriaeth graidd, cyhoeddodd CITB ei Gynllun Busnes heddiw (11 Ebrill), gan ddatgan y bydd yn buddsoddi dros £246m ledled Prydain i gefnogi’r diwydiant adeiladu.

“Mae sgiliau adeiladu yn caniatáu ichi weithio ledled y byd”

Mae'r saer maen, Jon Langstone, sydd wedi trotian y byd, wedi gwneud llawer o fewn ei yrfa yn barod. Ers dod yn brentis yn 2011, mae Jon, a gefnogir gan CITB, wedi: Tywys y Dywysoges Frenhinol, Anne, ar daith o amgylch prosiect adfer y bu'n gweithio arno, Rhoi ei sgiliau saer maen ac arwain prosiect ar brawf yng Nghanada, Dychwelyd adref i Abertawe i astudio cwrs rheolwr adeiladu yn y brifysgol.

Ysbrydoli cenhedlaeth newydd o weithwyr tir

“Hyd yn oed a finnau’n 58 oed, rydw i’n dysgu technolegau newydd.” Dyma eiriau Hyfforddwr CITB a chyn-weithiwr tir, Tim Heads. Daeth Tim, gŵr 58 oed o Bircham, yn weithiwr tir ar ôl gadael yr ysgol. Mae’n enghraifft dda o oedran, sgiliau ac amrywiaeth swyddi ym maes adeiladu.

Wythnos Gwerthfawrogi Gwaith Tir: Dathlu arwyr tawel y diwydiant adeiladu

Fel arfer, gweithwyr tir yw’r rhai cyntaf a’r rhai olaf ar safle adeiladu – ond maen nhw’n dal i fod yn arwyr tawel y diwydiant adeiladu. Felly, mae Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) wedi ymuno â’r darparwr hyfforddiant AccXel i gynnal Wythnos Gwerthfawrogi Gwaith Tir, o 27 Mawrth ymlaen.

Gweithwyr adeiladu yn uno i wella diogelwch tân

Mae Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) yn galw ar bob gweithiwr adeiladu i helpu i wella diogelwch tân ar draws y diwydiant. Yn dilyn trasiedi Tŵr Grenfell yn 2017 ac ymchwiliad dilynol, mae’r diwydiant wedi gweithio’n galed i godi safonau diogelwch er mwyn atal digwyddiad o’r fath rhag digwydd eto.

Mwy o bobl ifanc yn dangos diddordeb mewn gyrfa adeiladu

Mae mwy o bobl ifanc yn dangos diddordeb mewn gyrfaoedd sy'n ymwneud ag adeiladu, yn ôl canfyddiadau Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (CITB). Mae'r pwysau ar yr economi ar hyn o bryd yn rhoi pwysau ar gyflogwyr, sydd eisoes yn wynebu bylchau sgiliau a phrinder gweithwyr. Ond yn ddiweddar mae CITB wedi gweld cynnydd o 45% yn nifer y bobl sy'n ceisio gwybodaeth am yrfa yn y diwydiant adeiladu.

Mae CITB yn helpu i fynd i’r afael â masnachwyr twyllodrus, Asbestos Boss Ltd

Yn dilyn ymchwiliad a gynhaliwyd gan Safonau Masnach Stockport a’r HSE, mae Rheolwr y DU ar gyfer Asbestos Boss Ltd, Daniel Cockcroft, wedi’i ddwyn o flaen ei well gyda chymorth Tîm Ansawdd a Safonau CITB. Cafodd Safonau Masnach Stockport a’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) eu hysbysu am y masnachwyr twyllodrus am y tro cyntaf yn ôl ym mis Medi 2021, pan symudodd y cwmni’r bwrdd insiwleiddio asbestos o garej ddomestig, heb fawr ddim mesurau rheoli, os o gwbl. Datgelodd yr ymchwiliad sawl achos tebyg yn ddiweddarach, gydag un achos yn cael ei ystyried o ansawdd mor wael fel bod perchnogion y safle wedi derbyn dyfynbrisiau hyd at £64,000 i'w unioni.

CITB i fuddsoddi dros £100m mewn grantiau i hyfforddi gweithwyr adeiladu eleni

Mae mwy na £100miliwn mewn grantiau yn cael eu buddsoddi gan Fwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) i helpu gweithwyr adeiladu i gael hyfforddiant a chael y sgiliau sydd eu hangen arnynt. O 1 Ebrill 2023, mae CITB yn dyblu cyfraddau grant ar gyfer cyrsiau byr i helpu busnesau i gynnig mwy o hyfforddiant a chefnogi cyflogwyr sy’n darparu hyfforddiant sgiliau craidd i’w timau yng nghanol costau cynyddol.