Facebook Pixel
Skip to content

Canlyniadau Chwilio

Chwilio am newyddion a digwyddiadau

Math

Newyddion lleol a digwyddiadau

Canfuwyd 73 o erthyglau

Defnyddiwch yr hidlwyr chwilio ar yr ochr dde i leihau’r canlyniadau.

Cliciwch yma i ddychwelyd i'r dudalen penawdau newyddion.

Canolfan Profiad ar y Safle yn gweddnewid bywyd Daniel

“Dysgu sgil newydd bob dydd oedd un o’r teimladau gorau.” Dyna argraffiadau saer dan hyfforddiant o’r enw Daniel Skelly. Maent yn enghraifft dda iawn o sut gall hyfforddiant ar gyfer gyrfa newydd fod yn bleserus – a thrawsnewid bywyd.

Llenwyd bwlch hyfforddiant Rheoli ac Arwain gyda dros £10M o gyrsiau am ddim

Mae CITB wedi dyfarnu contractau gwerth £10.5m, i bedwar sefydliad hyfforddi ledled y DU a fydd yn darparu 10,500 o gyrsiau rheoli ac arwain ILM am ddim ar draws bob sector o'r diwydiant adeiladu.

Cyhoeddi enillwyr ‘Gemau Olympaidd sgiliau adeiladu’ SkillBuild

Mae enillwyr Rowndiau Terfynol Cenedlaethol SkillBuild 2022 wedi’u cyhoeddi, ar ôl i bron i 80 o hyfforddeion adeiladu fynd benben â’i gilydd dros dri diwrnod. Mae SkillBuild, a alwyd aml yn ‘Gemau Olympaidd sgiliau adeiladu’, yn cael ei gyflwyno gan Fwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) mewn partneriaeth â WorldSkills UK ac mae’n cynnig cyfle i hyfforddeion gystadlu mewn ymgais i gael eu coroni’n enillydd y grefft o’u dewis.

Canolfannau Profiad ar y Safle yn helpu Willow i roi sgiliau ar waith

Pan gollodd darpar saer Willow Kehily ei swydd ym maes manwerthu, gwnaeth benderfyniad beiddgar. Penderfynodd y fam o Aberteifi ail-sgilio a dilyn ei diddordeb mewn gwaith coed. Roedd yn symudiad fentrus tu hwnt. Ond fe dalodd ar ei ganfed. O fewn dyddiau o ddechrau hyfforddiant adeiladu ar y safle roedd Willow yn gwybod ei bod wedi gwneud y dewis cywir.

Ymateb i anghenion diogelwch tân y diwydiant

Mae un gair yn esbonio pam mae sgiliau diogelwch tân modern yn fwy hanfodol nag erioed i bob gweithiwr adeiladu yn y DU: Grenfell. Ar 14 Mehefin 2017, dechreuodd tân ym mloc o fflatiau 24-llawr Tŵr Grenfell yng ngorllewin Llundain. Collodd saith deg dau o bobl eu bywydau yn y trychineb. Fis ar ôl y drasiedi cafodd adolygiad i ddiogelwch tân, dan arweiniad y Fonesig Judith Hackitt, ei gomisiynu. Yn rhagair adroddiad interim yr adolygiad, Adeiladu Dyfodol Mwy Diogel, ysgrifennodd y Fonesig Judith: “Rhaid rhoi’r gorau i’r meddylfryd o wneud pethau mor rhad â phosib a throsglwyddo cyfrifoldeb am broblemau a diffygion i eraill.”

Ymateb CITB i Gyllideb Hydref y Canghellor

Dywedodd Prif Weithredwr CITB, Tim Balcon: “Mae cyflogwyr adeiladu yn wynebu biliau ynni cynyddol a chostau deunyddiau ac mae angen hyder arnynt yn y dyfodol o ran gwaith a chefnogaeth i hyfforddi trwy amodau marchnad heriol. “Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi’r diwydiant adeiladu fel y gall cwmnïau barhau i gael yr hyder i fuddsoddi mewn sgiliau."

Coleg Caeredin yn croesawu hyfforddeion adeiladu gorau ar gyfer y ‘Gemau Olympaidd sgiliau’

Mae hyfforddeion adeiladu gorau o Loegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon wedi’u henwi fel cystadleuwyr yn Rowndiau Terfynol Cenedlaethol SkillBuild 2022. Cyflwynir SkillBuild gan Fwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) mewn partneriaeth â WorldSkills UK, a alwyd yn aml yn ‘Gemau Olympaidd sgiliau’. Llwyddodd dros 80 o gystadleuwyr y rownd derfynol i gyrraedd y rowndiau cymhwyso, a gynhaliwyd mewn amryw o golegau ar draws y DU yn gynharach eleni.

Mae Talentview Construction yn siarad ag arbenigwyr cynaliadwyedd ar gyfer Wythnos Gyrfaoedd Gwyrdd

Mae’r Wythnos Gyrfaoedd Gwyrdd yn cael ei chynnal am y tro cyntaf eleni (Tachwedd 7-12), gan dynnu sylw at swyddi sero net a llwybrau gyrfa gwyrdd ar draws pob sector, gan gynnwys adeiladu. Fel rhan o’r ymgyrch, siaradodd y llwyfan gyrfaoedd, Talentview Construction (TVC) ag arbenigwyr cynaliadwyedd o bob rhan o’r sector ynghylch beth mae eu gwaith yn ei olygu.

Rhoi mwy o lais i gyflogwyr ar sgiliau

Ni all un sefydliad ddatrys holl heriau sgiliau adeiladu. Er mwyn denu gweithwyr newydd, mae angen i randdeiliaid fod yn bartner ar gyfer sgiliau a mabwysiadu ymagwedd gyson at hyfforddiant. Dyna’r ffordd orau o gefnogi pobl i gael swyddi adeiladu sy’n talu’n dda. Rwy’n falch o ddweud bod agwedd newydd, gydgysylltiedig at sgiliau ar y gweill: Cynlluniau Gwella Sgiliau Lleol (CGSLl).

Buddsoddi, arloesi a chydweithio â diwydiant – cyfrifon CITB 2021-22

Ymatebodd CITB yn gyflym i lu o heriau a wynebir gan y sector drwy fuddsoddi mewn prentisiaethau, lansio amrywiaeth o fentrau arloesol, a chydweithio â diwydiant, a datgelwyd o Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2021-22 y sefydliad.