Facebook Pixel
Skip to content

Canlyniadau Chwilio

Chwilio am newyddion a digwyddiadau

Math

Newyddion lleol a digwyddiadau

Canfuwyd 42 o erthyglau

Defnyddiwch yr hidlwyr chwilio ar yr ochr dde i leihau’r canlyniadau.

Cliciwch yma i ddychwelyd i'r dudalen penawdau newyddion.

CITB yn cyhoeddi cynllun peilot radical newydd i wella mynediad at hyfforddiant

Mae CITB wedi cyhoeddi buddsoddiad o fwy na £800,000 ar gyfer lansio prosiect peilot rhwydwaith cyflogwr newydd, a allai chwyldroi’r ffordd y mae’r sector adeiladu yn cyrchu ac yn cael cyllid ar gyfer hyfforddiant yn y dyfodol.

Ennyn diddordeb disgyblion mewn adeiladu

Mae hyrwyddo gyrfaoedd adeiladu i blant ysgol yn rhan bwysig o ddenu talent newydd i’r diwydiant. Un ffordd o ddangos cyfleoedd adeiladu i bobl ifanc yw drwy roi’r sgiliau i weithwyr presennol rannu eu profiadau’n effeithiol.

Mae newidiadau i Brentisiaethau Adeiladu yng Nghymru yn cynnig llwybr mwy uniongyrchol i yrfa

Daw newidiadau i rai o’r cymwysterau prentisiaeth adeiladu allweddol yng Nghymru i rym ar 1 Awst mewn pryd ar gyfer tymor coleg yr hydref. Maent wedi'u cynllunio i siapio goruchwylwyr a pherchnogion busnes adeiladu'r dyfodol trwy fodloni anghenion cyflogwyr a myfyrwyr fel ei gilydd yn well.

Cyhoeddi newidiadau i Safonau a Grantiau Peiriannau CITB

Mae CITB wedi cyhoeddi newidiadau i safonau peiriannau er mwyn safoni gofynion hyfforddi a phrofi ar draws y diwydiant adeiladu.

Technoleg GPS, nid y dyfodol ydyw. Mae’n digwydd yn awr

Siaradodd Gez Bonner, Rheolwr Hyfforddiant Cenedlaethol L Lynch Plant Hire & Haulage Ltd, â CITB am yr hyfforddiant y maent yn ei gynnig i Weithredwyr Peiriannau i feistroli technoleg GPS ar safleoedd adeiladu a'r bartneriaeth gyda CITB a'i gwnaeth yn bosibl.

Her fwyaf y diwydiant adeiladu

Hoffwn ddechrau’r blog hwn drwy ddiolch i bawb sydd wedi llenwi Ffurflen Lefi y CITB. Gadewch i ni fod yn onest, nid yw gwaith papur yn dasg ddeniadol. Fodd bynnag, mae’n dasg hollbwysig o ran y Lefi. Felly, i bawb sydd wedi cyrraedd y dyddiad cau heddiw, rydw i a fy nghydweithwyr yn ei werthfawrogi.

Seiri Maen y Dyfodol yn Sir Benfro

Ym mis Mawrth a mis Mai, ymgymerodd 19 o bobl ifanc a oedd yn dysgu adeiladu yng Ngholeg Sir Benfro â chyrsiau deg diwrnod fel Cyflwyniad i Waith Maen Traddodiadol. Cafodd y cyrsiau eu hariannu gan Ymddiriedolaeth Muriau Tref Penfro fel rhan o’u prosiect i ddatblygu cynllun rheoli tymor hir ar gyfer adfer muriau canoloesol y dref, a’u hariannu gan Lywodraeth y DU drwy gronfa Adfywio Cymunedol y DU, sy’n cael ei rheoli gan Gyngor Sir Penfro.

Cwmni adeiladu’n gweld gwerth cyflogi staff sy’n siarad Cymraeg

Mae cwmni adeiladu teuluol sy'n gweithio'n bennaf yn y gogledd-orllewin yn elwa o gyflogi staff dwyieithog.

A allwch chi gynnig hyfforddiant arwain a rheoli i'r diwydiant adeiladu?

Mae CITB yn annog mwy o ddarparwyr i gofrestru i fod yn Sefydliad Hyfforddi Cymeradwy a chynnig hyfforddiant hanfodol ar gyfer y diwydiant adeiladu. Mae’r sefydliad wedi diystyru’r ffi ymuno o £750 i ddarparwyr er mwyn annog mwy i gael eu cymeradwyo gan CITB, gan eu galluogi i gynnig hyfforddiant hanfodol a chael y manteision niferus sydd ar gael i fusnesau.

Mae CITB yn gwneud buddsoddiad yr Alban i gynyddu a chadw talent newydd

Mae CITB yn buddsoddi £3m yn adeiladu yn yr Alban i gefnogi unigolion ar ddechrau eu gyrfa a chynyddu cadw swyddi.