Facebook Pixel
Skip to content

Beth rydym ni'n ei wneud

Er mwyn adeiladu Prydain well, rydym yn hybu ac yn ysbrydoli pobl i ymuno â diwydiant amrywiol. Yn cynrychioli 9% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth y DU, mae'r diwydiant adeiladu yn cyflogi cannoedd o filoedd o bobl ac yn effeithio ar bob cymuned yn y wlad - o gartrefi ac ysgolion i ffyrdd a rheilffyrdd. Rydym yn datblygu cronfa dalent ehangach, yn denu'r bobl orau ac yn eu cefnogi trwy gydol eu gyrfaoedd - gan wneud y diwydiant adeiladu yn yrfa werth chweil.

Gan weithio ar lefel leol a chenedlaethol, rydym yn gwrando, yn dylanwadu ac yn ymgysylltu ag awdurdodau lleol, llywodraethau cenedlaethol a chyflogwyr i gefnogi'r sector adeiladu gan sicrhau bod ein CITB ni'n darparu'r atebion ar gyfer anghenion datblygiadol y diwydiant adeiladu ym Mhrydain.

Rydym yn arwain wrth ddarparu ymchwil, ac ariannu arloesedd - fel bod y sgiliau a'r hyfforddiant cywir ar gael pryd a ble mae eu hangen.

Rydym yn ymwneud â sgiliau. O godi ansawdd hyfforddiant ledled Prydain Fawr i recriwtio mwy o brentisiaid, cysylltu dysgwyr adeiladu cymwysedig FE i mewn i waith, helpu cwmnïau bach a chanolig i dyfu a llwyddo, cefnogi asesiad ansawdd a chreu gweithlu sy'n barod ar gyfer y safle - mae ein gweithgareddau mor eang ac amrywiol fel y sector adeiladu ei hun. Mae ein gwaith yn mynd i’r afael â materion mawr y dydd ac yn mynd i’r afael â heriau mwyaf hanfodol y diwydiant - gan greu sector medrus, modern, amrywiol a chynaliadwy iawn.

Rydym yn eiriolwyr diwydiant, yn atebol am ein gweithgareddau gan gyflogwyr y sector adeiladu sy'n talu'r lefi statudol sy'n ariannu CITB. Wedi'i greu gan Ddeddf Seneddol ac wedi'i noddi gan yr Adran Addysg, rydym yn gorff cyhoeddus gweithredol an-adrannol sy'n gyfrifol am ein cyllideb a'n gweithgareddau ac rydym yn atebol i'r Senedd. Rydym yn gweithio’n agos gyda’r Llywodraeth i sicrhau bod cyfraniad sector adeiladu Prydain i’r genedl yn weladwy.

Gyda'n gilydd, gallwn barhau i wneud CITB yn le gwych i weithio a pharhau i ddatblygu a sicrhau llwyddiant i'r diwydiant adeiladu.