Facebook Pixel
Skip to content

Rhagolygon y Diwydiant CSN - 2023-2027

Ar y dudalen hon:

Trosolwg

Er bod economi’r DU yn wynebu dirwasgiad yn 2023, mwy na thebyg y bydd angen 225,000 o weithwyr adeiladu ychwanegol erbyn 2027, yn ôl adroddiad diweddaraf y Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu (CSN). Mae'r adroddiad yn rhoi cipolwg ar economi adeiladu'r DU a'i hanghenion llafur yn y dyfodol.

Mae’r data y mae’n ei gynhyrchu yn amlygu tueddiadau a ragwelir a sut y disgwylir i’r diwydiant newid flwyddyn ar ôl blwyddyn, gan ganiatáu i lywodraethau a busnesau ddeall yr hinsawdd bresennol a chynllunio ar gyfer y dyfodol.

Gan edrych ar y pum mlynedd nesaf, mae’r adroddiad a ryddhawyd ddydd Mercher 18 Ionawr 2023, yn cydnabod yr heriau recriwtio a hyfforddi sylweddol sy’n wynebu diwydiant ac mae wedi gwneud y rhagfynegiadau allweddol a ganlyn ar gyfer 2023 - 2027:

225,000

O weithwyr ychwanegol y bydd angen i fodloni galw adeiladu'r DU erbyn 2027 (45,000 o weithwyr y flwyddyn, i lawr o ffigur y llynedd o 53,200).

Twf ledled y DU

Mae pob un o’r naw rhanbarth yn Lloegr ynghyd â’r Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon ar fin profi twf, fodd bynnag, disgwylir dirwasgiad yn 2023 gyda thwf araf yn dychwelyd yn 2024.

Recriwtio

Y prif sectorau ar gyfer galw yw:

 • Tai preifat
 • Seilwaith
 • Atgyweirio a chynnal a chadw.

2.67 miliwn

Gweithwyr yn y diwydiant adeiladu erbyn 2027 os bodlonir y twf a ragwelir.

Dywedodd Tim Balcon, Prif Weithredwr CITB: “Mae adroddiad diweddaraf CSN yn dangos yn glir, er gwaethaf yr ansicrwydd economaidd presennol, fod recriwtio a datblygu’r gweithlu yn parhau i fod yn hanfodol i sicrhau bod y diwydiant yn gallu cyfrannu at dwf economaidd.

“Rydyn ni'n gwybod na fydd y 18 mis nesaf yn hawdd, fodd bynnag, rydw i'n dal i gael fy ysbrydoli gan wydnwch y diwydiant adeiladu a ddangoswyd yn y pandemig a thrwy gydol 2022.

“O adeiladu’r cartrefi sydd eu hangen ar y wlad, i adeiladu seilwaith ynni a thrafnidiaeth ac ôl-ffitio’r amgylchedd adeiledig i helpu i ostwng biliau ynni a chyrraedd targedau sero net, gellir dadlau nad yw’r angen i recriwtio a chadw talent yn y sector erioed wedi bod yn fwy.

“I hybu gwytnwch y diwydiant bydd CITB yn ymdrechu i ddenu a hyfforddi ystod amrywiol o recriwtiaid ar gyfer diwydiant, gan roi sgiliau modern iddynt ar gyfer gyrfaoedd adeiladu gwerth chweil. Edrychaf ymlaen at weithio gyda diwydiant a rhanddeiliaid a’u cefnogi yn y cyfnod heriol sydd o’n blaenau, gan ddod yn gryfach pan ddaw’r dirwasgiad i ben.”

Crynodeb DU

Cyrchwch yr adroddiad llawn gan gynnwys cynlluniau cenedl a rhanbarth (Saesneg un unig):

Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu – DU 2023-2027 (PDF, 5.59MB)

Cymru

Rhagfynegiadau allweddol:

 • 1.1%: Allbwn cyfradd twf blynyddol cyfartalog (AAGR)
 • 9,100: Angen gweithwyr ychwanegol yng Nghymru erbyn 2027
 • 1,820: gofyniad recriwtio blynyddol ar gyfer Cymru
 • Ymhlith y prosiectau mawr yng Nghymru mae prosiect adfywio £1bn Llunio Abertawe.

Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu – Cymru 2023-2027 (PDF, 1.52 MB)

Yr Alban

Rhagfynegiadau allweddol:

 • 1.0%: Allbwn cyfradd twf blynyddol cyfartalog (AAGR)
 • 19,550: Angen gweithwyr ychwanegol yn yr Alban erbyn 2027
 • 3,910: Gofyniad recriwtio blynyddol yr Alban
 • Cynlluniau buddsoddi cyfalaf £5bn Scottish Water: Y prif yrrwr twf.

Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu – Yr Alban 2023-2027 (PDF, 1.70 MB)

Gogledd Iwerddon

Rhagfynegiadau allweddol:

 • 1.4%: Allbwn cyfradd twf blynyddol cyfartalog (AAGR)
 • 4,450: Angen gweithwyr ychwanegol yng Ngogledd Iwerddon erbyn 2026
 • 890: Gofyniad recriwtio blynyddol Gogledd Iwerddon
 • £700 Bargen Ddinesig Rhanbarth Belfast: Prif yrrwr twf.

Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu – Gogledd Iwerddon 2023-2027 (PDF, 1.58 MB)

Sut rydym yn creu adroddiadau CSN

Trosolwg o'r dulliau sylfaenol a ddefnyddir gan y CSN, gan weithio mewn partneriaeth ag Experian, i gynhyrchu'r gyfres o adroddiadau ar lefel y DU, cenedlaethol a rhanbarthol.

Construction Skills Network Explained (PDF, 1.18 MB)

Ein methodoleg a’n gwasanaeth

Darganfyddwch sut rydyn ni'n cynnal ein hymchwil a'r gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu i ddiwydiant.