Facebook Pixel
Skip to content

Gronfa Effaith ar Ddiwydiant

Beth yw’r Gronfa Effaith ar Ddiwydiant?

Mae’r Gronfa Effaith ar y Diwydiant wedi’i hanelu at gyflogwyr adeiladu sydd am wneud gwahaniaeth cadarnhaol i’r diwydiant adeiladu drwy ddatblygu atebion i’r heriau allweddol a wynebir gan y gweithlu ledled y DU.

Lansiwyd y gronfa ym mis Ebrill 2023 a dyma’r gronfa gyntaf o’i fath ar gyfer CITB. Bydd yn treialu ffordd newydd o gefnogi anghenion diwydiant. Mae'r gronfa'n rhoi cyflogwyr ar flaen y gad o ran cynllunio a datblygu atebion hyfforddiant a sgiliau.

Rhaid i weithgaredd ganolbwyntio ar ddatrysiad sgiliau a hyfforddiant nad yw’n bodoli eisoes. Mae’n rhaid i’r syniad fod yn newydd, heb ei gefnogi’n flaenorol gan CITB a rhaid iddo fod yn un y gellir ei raddio ac yn gynaliadwy.

I wneud cais am y gronfa, mae angen i fusnesau gynnig a datblygu atebion ar sut i wellau un o’r pynciau canlynol yn y diwydiant adeiladu. Os bydd yn llwyddiannus gall CITB ddarparu hyd at £500,00 o gyllid fesul cynnig i wireddu’r syniad arloesol.

  • Cynhyrchiant
  • Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant
  • Sero Net
  • Hyfforddwyr ac Aseswyr
  • Sgiliau Digidol
  • Cadwraeth

Mae gen i syniad mawr; sut mae gwneud cais?

Gall pob cyflogwr sydd wedi cofrestru â CITB wneud cais i’r Gronfa Effaith ar Ddiwydiant.

Os cewch eich asesu i dalu Lefi, yna mae angen i’ch taliadau Lefi fod yn gyfredol a rhaid i’ch Ffurflen Lefi ddiweddaraf gael ei chyflwyno.

Os nad yw'n ofynnol i chi dalu lefi o dan yr eithriad Busnesau Bach, yna nid yw'r maen prawf hwn yn berthnasol i chi. Os credwch y gall eich cynnig fynd i'r afael ag unrhyw un o'r heriau yn y meysydd a grybwyllwyd uchod, yna cysylltwch â'ch cynghorydd lleol i drafod eich syniad ymhellach. Bydd eich cynghorydd lleol yn cael sgwrs gychwynnol gyda chi, i wneud yn siŵr eich bod yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd a nodau’r gronfa hon. Yna, gofynnir i chi lenwi ffurflen gais a'i hanfon at IndustryImpactFund@citb.co.uk.

Os oes gennych chi syniad mawr ond nad ydych chi’n gyflogwr cofrestredig, gallwch chi fynd â’ch syniad at gyflogwr i’w roi ar y blaen cyn belled â’ch bod chi’n glir pwy sy’n ymwneud â sicrhau’r budd i ddiwydiant.

Cofiwch, rhaid i’ch syniad ddarparu datrysiad sgiliau a hyfforddiant newydd i wella o leiaf un o’r meysydd canlynol:

Cynhyrchiant: Gwella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd ar draws y gadwyn gyflenwi. Gallai hyn olygu rhoi dulliau hyfforddi newydd ar waith, gwella cyfathrebu a chydweithio ymhlith timau, neu symleiddio llifoedd gwaith i gynyddu allbynnau.

Cydraddoldeb: Sicrhau bod pob gweithiwr yn cael ei drin yn deg a chyda pharch, waeth beth fo'i hil, rhyw, oedran, ethnigrwydd, crefydd neu gyfeiriadedd rhywiol.

Amrywiaeth: Sicrhau presenoldeb gwahanol safbwyntiau, profiadau a chefndiroedd ymhlith y gweithlu adeiladu.

Cynhwysiant: Creu amgylchedd gwaith sy'n gefnogol ac yn groesawgar i bob gweithiwr trwy hyrwyddo cyfathrebu agored rhwng cydweithwyr, meithrin ymdeimlad o berthyn a chreu polisïau ac arferion da sy'n sicrhau bod gweithwyr yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a'u parchu.

Sero Net: Sicrhau bod y diwydiant yn bodloni ei rwymedigaethau sero net, gyda mwy o bobl wedi’u hyfforddi mewn sgiliau sero net a busnesau’n ymwybodol o rwymedigaethau a chyfleoedd ar gyfer twf. Gallai hyn gynnwys cynyddu a gwella gallu cyflenwyr hyfforddiant sero net.

Hyfforddwyr ac Aseswyr: Sicrhau bod cyflogwyr yn gallu cael mynediad at hyfforddiant ac asesiad perthnasol o ansawdd uchel, gan gynyddu nifer y bobl yn y diwydiant adeiladu sydd wedi’u hyfforddi fel hyfforddwyr ac aseswyr.

Sgiliau Digidol: Dod o hyd i ffyrdd newydd o gefnogi diwydiant i hyfforddi eu gweithlu mewn sgiliau digidol a gwella’r defnydd o dechnoleg ddigidol mewn adeiladu.

Cadwraeth: Gwella nifer yr unigolion sy’n aros yn y gweithlu trwy ddarparu arferion recriwtio a sefydlu o ansawdd uchel, cyfleoedd datblygu sgiliau newydd a gwella sgiliau arwain o fewn y gweithlu.

Os yw’ch cais yn bodloni’r meini prawf, efallai y cewch eich gwahodd i fynychu cyfarfod panel CITB a thrafod eich syniadau’n fanylach. Os yw eich cais am gyllid yn fwy na £250,000, caiff y penderfyniad ei ohirio i’r panel allanol a enwebwyd gan Bwyllgor Ariannu’r Diwydiant a Chynghorau’r Cenhedloedd CITB.

Beth fyddai'n gwneud cais llwyddiannus?

Rydym yn chwilio am gynigion a all ddarparu atebion a arweinir gan adeiladu ar draws y diwydiant. Mae'r rhain yn atebion hirdymor sy'n mynd y tu hwnt i hyfforddiant o ddydd i ddydd a gwmpesir gan ein Cynllun Grant neu syniadau a gefnogir trwy ein sianeli ariannu eraill.

Wrth ystyried eich cais, cofiwch yr hoffem ariannu prosiectau a:

  • Yn newydd
  • Â chysylltiad cryf, uniongyrchol ag un o bynciau’r gronfa
  • Yn raddadwy, trwy rannu gwybodaeth ac adnoddau ar draws y diwydiant
  • Yn gynaliadwy ar ôl y cyfnod ariannu.

Dyna pam rydym yn eich annog i:

Gweld y darlun ehangach: Beth yw'r heriau y mae'r diwydiant adeiladu yn eu hwynebu a sut gallwch chi helpu i ddod o hyd i ateb hirdymor?

Ystyriwch eich cryfder a'ch arbenigedd: A ydych wedi delio ag unrhyw faterion yn eich busnes eich hun a dod o hyd i ateb effeithiol a all fod o fudd i eraill yn y diwydiant adeiladu?

Ystyried ateb cynaliadwy: Er bod gan CITB gymorth ariannol i gwmpasu anghenion hyfforddi bob dydd, rydym yn chwilio am gynigion sy’n darparu ateb cyraeddadwy a all ddechrau gwneud ateb gwahanol ond sydd â hirhoedledd i barhau i ddarparu buddion ac a fydd yn cael ei gynnal ar draws diwydiant ymhell i mewn i’r dyfodol. Mae hyn yn golygu ei bod yn bwysig eich bod yn rhoi manylion i’ch cynghorydd lleol sut y bydd eich cynnig yn mynd i’r afael â phroblem neu her mewn ffordd gynaliadwy a pharhaol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech dderbyn mwy o wybodaeth, cysylltwch â'ch cynghorydd lleol.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Asesu ceisiadau

Bydd tîm CITB yn adolygu ac yn asesu pob cais. Mae’r meini prawf a’r broses wedi’u nodi yn y nodiadau canllaw ar gyfer Cais (PDF, 225KB).

Gellir cyflwyno ceisiadau unrhyw bryd a chynhelir asesiadau bob chwarter.

Penderfyniadau cais

Bydd penderfyniadau ariannu’n cael eu cyfleu cyn gynted â phosibl unwaith y bydd pob rownd asesu wedi’i chwblhau. Efallai y byddwn yn cysylltu â chi yn ystod y cyfnod asesu i gael gwybodaeth ychwanegol.

Monitro a gwerthuso

Ar ôl i'r cytundeb ariannu gael ei lofnodi, gallwch ddechrau eich prosiect a ariennir.

Cofiwch gadw'r holl gofnodion a thystiolaeth o wariant gan y bydd angen i chi gyflwyno'r rhain i CITB er mwyn rhyddhau taliadau carreg filltir.

Cyhoeddusrwydd a Chyfathrebu

Efallai y byddwn am gyhoeddi manylion eich rhaglen ar ein gwefan unwaith y bydd cyllid wedi'i gymeradwyo.

Mae’n bosibl y byddwn yn gofyn am gael gweithio gyda chi i ddatblygu datganiadau i’r wasg, astudiaethau achos neu fideos hyrwyddo yn ymwneud â’ch rhaglen naill ai yn ystod y cyflwyniad, neu ar ôl ei chwblhau.