Facebook Pixel
Skip to content

Roedd yn rhaid i gyflogwyr a'u gweithlu ymdopi ag amgylchedd gweithredu sy'n newid yn gyflym, a gwnaethom addasu ein cynnig i gyfateb.

Fe wnaethom dorri’r Ardoll yn sylweddol, gyda miloedd o BBaChau ddim bellach yn talu ceiniog, tra’n cynnal ein gwasanaethau i ddenu, adeiladu a chadw gweithlu arloesol, medrus iawn.

Dim ond trwy hyfforddiant y gellir cynnal gweithlu medrus iawn, felly dyna a wnaethom. Fe wnaethom hyfforddi dysgwyr yn uniongyrchol yn ein hybiau Coleg Adeiladu Cenedlaethol a Phrofiad Ar y Safle. Buddsoddwyd £97m o Lefi mewn cyllid uniongyrchol gan gyflogwyr – gan ddarparu’r adnoddau i gefnogi cyflogwyr i uwchsgilio eu gweithlu.

Fe wnaethom barhau i ganolbwyntio ar ein meysydd craidd, megis cefnogi prentisiaethau, darparu cyllid uniongyrchol i gyflogwyr, a darparu hyfforddiant - a chafwyd ymateb gwych gan fusnesau i gyd. Fe wnaethom hefyd baratoi ar gyfer y dyfodol, gan flaenoriaethu’r meysydd galwedigaethol sydd â’r bylchau sgiliau mwyaf, tra’n paratoi’r diwydiant i fod ar flaen y gad o ran cyrraedd sero net trwy gofleidio digideiddio a dulliau modern o adeiladu.

Y tri maes cyflawniad

Gyrfaoedd

Newydd-ddyfodiaid:

 • Dros 1.1 miliwn o ymweliadau â gwefan Am Adeiladu
 • Recriwtiwyd 378 o Lysgenhadon STEM Am Adeiladu
 • Cyrhaeddwyd 18 miliwn o bobl ifanc gan ymgyrch prentisiaeth Am Adeiladu

Denu'r rhai sy'n newid gyrfa:

 • Mae 3,000 o newidwyr gyrfa bellach yn barod ar gyfer y safle drwy ail gam ein Cronfa Sgiliau Adeiladu
 • Derbyniodd 6,400 o bobl brofiad ymarferol ar y safle

Cadw talent adeiladu:

 • 8,100 o swyddogion cymorth cyntaf iechyd meddwl wedi'u hyfforddi
 • Mae 2,600 o bobl wedi cyrchu ein deunyddiau Tegwch, Cynhwysiant a Pharch

Hyfforddiant a Datblygiad

Busnes:

 • Dros 1,600 o Fusnesau a gefnogir gan ein cyllid uniongyrchol
 • Arbed £1.1M a 22,000 o ddiwrnodau hyfforddi gan gyflogwyr drwy ddefnyddio ein 58 Grŵp Hyfforddi lleol
 • Derbyniodd 269,000 o gyrsiau hyfforddi cyfnod byr gymorth grant

Prentisiaid:

 • £48.9M Cyhoeddwyd mewn grantiau prentisiaeth i gefnogi 23,000 o Brentisiaid drwy eu hyfforddiant

Aros yn ddiogel:

 • Llwyddodd 348,000 o bobl yn y prawf Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd
 • Hyfforddwyd 5,000 o ddysgwyr gan ddefnyddio ein dulliau hyfforddi rhith-realiti a realiti estynedig

Safonau a Chymwysterau

Ein cynnydd

 • 492 Safonau wedi'u datblygu a'u hychwanegu at y Cyfeiriadur Hyfforddiant
 • Cwblhawyd 5 adolygiad Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol
 • Safon ymwybyddiaeth diogelwch tân newydd

Gwybodaeth am ein hadroddiad blynyddol a'n cyfrifon ar gyfer y flwyddyn ariannol cyfredol a blynyddoedd ariannol blaenorol. Rydym yn cyhoeddi ein hadroddiad blynyddol a'n cyfrifon a'n hadroddiad ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau bob blwyddyn.

Ar gyfer cyfieithiadau Cymraeg o unrhyw ddogfennau neu adroddiadau nad ydynt eisoes ar gael yn Gymraeg, e-bostiwch

Adroddiadau a chyfrifon blaenorol

Rhai uchafbwyntiau o'n hadroddiad blynyddol a'n cyfrifon:

 • Er mwyn cynorthwyo llif arian i gyflogwyr, gwnaethom atal casglu Lefi am bum mis yn ystod 2020 a haneru’r swm sy’n ddyledus ar gyfer 2021-22
 • Cefnogodd y Cynllun Grantiau 13,700 o gyflogwyr gyda chyllid i hyfforddi eu gweithlu trwy'r pandemig a nifer o gyfnodau clo
 • Cefnogodd grantiau prentisiaeth dros 23,000 o brentisiaid a bron i 9,000 o gyflogwyr, a gwnaethom gysylltu â dros 11,000 o brentisiaid i ddarparu cefnogaeth pan oedd angen fwyaf
 • Cefnogodd y Gronfa Sgiliau a Hyfforddiant bron i 1,000 o gyflogwyr busnesau bach a chanolig. Fe helpodd hyn i fusnesau bach a chanolig dderbyn mwy o'r Lefi na'r swm roeddent yn ei gyfrannu- gan gyfrannu llai na 70% wrth dderbyn dros 73% yn ôl mewn grantiau a chyllid.

Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2020-21