Facebook Pixel
Skip to content

Cronfa Rheoli ac Arwain wedi'i hymestyn i 31 Gorffennaf

Er mwyn sicrhau nad yw busnesau’n colli hyd at £50,000 o gymorth, mae’r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am Gronfa Datblygu Rheoli ac Arwain CITB ar gyfer busnesau mawr wedi’i ymestyn i 31 Gorffennaf, 2023.

Mae’r Gronfa Datblygu Rheoli ac Arwain ar gyfer busnesau mawr yn galluogi cwmnïau adeiladu mawr (gyda thros 250 o staff a gyflogir yn uniongyrchol) i fuddsoddi mewn datblygu sgiliau arwain, rheoli neu oruchwylio eu gweithlu.

Gall busnesau cymwys gael hyd at £50,000 i gefnogi ystod eang o weithgareddau datblygu arweinyddiaeth a rheolaeth. Mae'r rhain yn cynnwys rhaglenni hyfforddi allanol neu fewnol, cymwysterau arweinyddiaeth cydnabyddedig, datblygu cynnwys newydd neu welliannau i adnoddau hyfforddi arweinyddiaeth pwrpasol presennol.

Rhaid i bob hyfforddiant neu weithgaredd cysylltiedig ganolbwyntio ar ddatblygu sgiliau rheoli, arwain neu oruchwylio. Dylai hyn gael ei anelu at y rhai sydd â prif rôl fel rheolwr, arweinydd, neu oruchwyliwr, neu rywun sy'n cael ei ddatblygu i gamu i'r rôl honno yn y dyfodol agos.

Dywedodd Tim Balcon, Prif Weithredwr CITB: “Mae’r Gronfa Datblygu Rheoli ac Arwain yn cynnig dull hyblyg i fusnesau mawr gyflwyno hyfforddiant yn seiliedig ar eu hanghenion penodol.

“Gallai hyn fod er mwyn helpu i wella rhaglen sy’n bodoli eisoes, datblygu un newydd, rhoi cynnig ar ddull cyflwyno newydd, neu ailadrodd rhaglen hyfforddi bresennol i garfannau newydd.

“Mae’r gronfa yn un o’r nifer o ffyrdd y mae CITB yn helpu i gefnogi’r diwydiant adeiladu i gael gweithlu medrus, cymwys a chynhwysol, nawr ac yn y dyfodol.”

Mae'r cwmni cynnal a chadw eiddo arobryn Novus Solutions wedi derbyn cyllid Rheoli ac Arwain CITB yn ddiweddar.

Dywedodd Matt Pitt, Cyfarwyddwr Pobl, Novus Solutions: “Ein strategaeth yw gwneud Novus yn lle gwych i weithio a galluogi ein pobl i ddod yn wahaniaethwr ar gyfer ein busnes. Ein nod yw creu llif datblygu mewnol ar gyfer rolau craidd, dod yn wych am ddenu pobl a datblygu ein cynnig i weithwyr ar draws Cynhwysiant a Lles tra’n rhoi’r offer i reolwyr lwyddo.

“Bydd grant y CITB yn galluogi Novus i roi sawl rhaglen arweinyddiaeth ar waith i roi’r offer i reolwyr heddiw ac yfory, gyda gweithlu sy’n heneiddio a llai o bobl yn ymuno ag adeiladu, mae’n hanfodol ein bod yn symud ymlaen yn y maes hwn. Bydd themâu allweddol yn cynnwys arweinyddiaeth gynhwysol, arfer gorau rheoli pobl, gwydnwch, mentora a hyfforddi.”

I ddarganfod mwy ac i wneud cais am y Gronfa Datblygu Rheoli ac Arwain ar gyfer busnesau mawr.