Facebook Pixel
Skip to content

Yr hyn yr ydym yn edrych amdano mewn gweithwyr

Yn CITB rydym bob amser yn chwilio am bobl dalentog a llawn cymhelliant i ymuno â ni. Daw ein cydweithwyr o ystod o gefndiroedd proffesiynol, ac maent yn gweithio mewn lleoliadau ledled Cymru, Lloegr a'r Alban.

Mae adeiladu yn sector sy'n newid yn gyflym ac sy'n cyflwyno heriau newydd a diddorol yn gyson. Mae parhau i ddenu pobl â syniadau ffres a sgiliau newydd i ategu'r rhai sydd gennym eisoes ac ymateb i newidiadau i'r diwydiant yn allweddol i'n llwyddiant.

Mae gennym ystod o rolau, rhai ohonynt yn y swyddfa, ac eraill yn symudol. Nid oes gan ein gweithwyr symudol unrhyw swyddfa benodol ac maent yn treulio'r mwyafrif o'u hamser yn gweithio gyda'n cleientiaid a'n rhanddeiliaid yn eu lleoliadau ei hunain.

Os oes gennych ddiddordeb gweithio gyda ni, edrychwch ar ein swyddi gwag cyfredol.

Mae ein Fframwaith Cymhwysedd yn dynodi'r ymddygiadau allweddol sydd eu hangen arnom er mwyn cyflawni perfformiad uchel.

 • Tegwch, Cynhwysiant a Pharch (FIR)
  Cyfrannu'n weithredol at amgylchedd gwaith sy'n cydnabod, yn ymateb i ac yn gwerthfawrogi cyfraniad pob unigolyn.

 • Cydweithio
  Gweithio gydag eraill ar draws y busnes mewn modd cadarnhaol, gan rannu gwybodaeth, arfer da a phrofiad.

 • Llywio am ganlyniadau
  Datblygu'r ymroddiad, y cymhelliant a'r ymrwymiad personol i sicrhau canlyniadau sy'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i'r busnes.

 • Gweithio gyda dewrder a gonestrwydd
  Mae gweithredu mewn ffordd egwyddorol, agored a chydwybodol, sy'n gyson â'n gwerthoedd, yn herio ymddygiad annerbyniol a pherfformiad gwael, yn cadw addewidion.

 • Adeiladu gallu
  Datblygu eich galluoedd eich hun a helpu eraill i ddatblygu eu gallu er mwyn gwella ein gwasanaeth i gwsmeriaid.

 • Arloesedd, newid ac ystwythder
  Mae'n croesawu cyfleoedd i newid yn gadarnhaol ac yn dynodi cyfleoedd i wella perfformiad yn barhaus.

 • Cyfathrebu ag effaith
  Yn defnyddio cyfathrebiadau priodol, clir ac effeithiol i sicrhau canlyniadau, cefnogaeth ac ymrwymiad.

 • Canolbwyntio ar gwsmeriaid
  Yr ymrwymiad i roi cwsmeriaid yn gyntaf, deall eu hanghenion a darparu gwasanaeth o safon uchel sy'n rhagori ar y disgwyliadau.

 • Arwain trwy esiampl
  Ffynhonnell gyson o egni, cefnogaeth ac anogaeth. Model rôl gweladwy ar gyfer ymddygiadau CITB.

 • Gwneud penderfyniadau effeithiol
  Yn dadansoddi gwybodaeth berthnasol - gweld arweiniad pan fo hynny'n briodol, archwilio opsiynau, gwneud penderfyniadau amserol a sefyll wrthynt.

Lawr lwythwch fersiwn PDF o'r fframwaith Cymhwysedd (PDF 242 KB)