Facebook Pixel
Skip to content

Aelodau'r Bwrdd

Mae aelodau'r Bwrdd yn gyfrifol am lywodraethu, cyfeiriad strategol a monitro perfformiad busnes.

Cadeirydd

Peter Lauener

Penodwyd Peter Lauener yn Gadeirydd CITB ym mis Mai 2018. Daeth Peter i CITB gyda chyfoeth o brofiad yn y sector addysg a sgiliau, ar ôl cynnal rolau Prif Weithredwr yr Asiantaeth Ariannu Addysg a Sgiliau (ESFA), Prif Weithredwr dros dro y Sefydliad ar gyfer Prentisiaethau (IfATE).

Ynghyd â'i waith ar Fwrdd CITB, ar hyn o bryd mae gan Peter nifer o rolau anweithredol yn y sectorau addysg, sgiliau ac iechyd. Ers mis Mawrth 2020, mae Peter wedi bod yn Gadeirydd y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr (SLC), cwmni dielw sy'n eiddo i'r Llywodraeth, sydd hefyd yn gorff cyhoeddus an-adrannol gweithredol (NDPB). Mae'r sefydliad hwn yn gweinyddu benthyciadau a grantiau i fyfyrwyr mewn prifysgolion a cholegau yn y DU.

Mae Peter yn Gadeirydd Coleg Orchard Hill, sy'n goleg anghenion arbennig annibynnol wedi'i leoli yn Sutton, gyda safleoedd ledled Llundain a'r De Ddwyrain. Mae'r coleg hwn yn noddwr ymddiriedolaeth academi anghenion arbennig gyda nifer o academïau yn yr un ardal.

Yn ychwanegol at ei ddiddordebau yn y sector addysg a sgiliau, mae gan Peter ddiddordeb yn y sector iechyd hefyd fel Cyfarwyddwr Anweithredol Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Plant Sheffield, un o nifer fach o ymddiriedolaethau plant arbenigol yn y GIG, gan ddarparu gwasanaethau clinigol a chymunedol.

Aelodau sy'n gyflogwyr

Tony Elliott
Cyfarwyddwr Grŵp Adnoddau Dynol Robertson

Mae gan Tony Elliott fwy na 25 mlynedd o brofiad ym meysydd talent, pobl a dysgu, ac mae’n rhan o uwch-dîm Robertson, sef un o’r cwmnïau gwasanaethau seilwaith ac adeiladu mwyaf yn y DU sy’n eiddo preifat. Mae Tony’n gryf o blaid datblygu pobl a thalent yn fewnol, denu talent newydd a sicrhau bod sgiliau’n cael eu gwella a’u sicrhau at y dyfodol yn y diwydiant adeiladu.

Kevin McLoughlin
Rheolwr Gyfarwyddwr, McLoughlin Group Holdings Ltd

Kevin McLoughlin MBE yw sylfaenydd a Rheolwr Gyfarwyddwr busnesau bach a chanolig Llundain, McLoughlin Group Holdings Ltd. Dechreuodd Kevin y busnes ym 1988. Mae'r cwmni wedi bod yn gefnogwr brwd o brentisiaethau. Mae'r cwmni'n cyflogi sawl tiwtor sy'n helpu i hyfforddi prentisiaid mewn peintio ac addurno ac ers 2012 maent wedi cynnig rhaglen cyn-gyflogaeth pedair wythnos ar gyfer bob oed. Mae Kevin yn Aelod Panel ar gyfer y Diwydiant Adeiladu i'r Sefydliad Prentisiaethau. Dyfarnwyd MBE i Kevin yn 2014 am ei wasanaethau i sgiliau a phrentisiaethau, ac mae'n Gymrawd Sefydliad Siartredig yr Adeiladwyr. Mae Kevin hefyd yn Aelod o GMB, Liveryman of Painters and Stainers, Aelod o FCIOB, Freeman Dinas Llundain, Aelod o Grŵp Hyfforddi Ffederasiwn y Prif Adeiladwyr, Aelod o Grŵp Hyfforddi Adeiladu Rhanbarthol Llundain, Aelod o Grŵp Cynghori Diwydiant MCA , Grŵp Llywio FIR, Grŵp Cyflenwi Sgiliau a Strategaeth Islington a Grŵp Gweithredu Lle Cyflog Byw Islington.

Perthynas gytundebol: Mae Kevin yn Gyfarwyddwr McLoughlin Group Holdings Ltd a Chwmni Buddiant Cymunedol Ysgolion Addurno McLoughlin, y ddau ohonynt wedi'u cofrestru aâ Lefi gyda CITB. Mae hefyd yn Bartner i Bartneriaeth Busnes Eiddo Maxine a Kevin.

Holly Price
Cyfarwyddwr Hyfforddiant a Datblygu, Grŵp Keltbray

Mae Holly Price wedi bod yn Gyfarwyddwr Hyfforddi a Datblygu yn Keltbray Group er 2007 hyd at 2022, gan chwarae rhan hanfodol mewn peirianneg twf cynaliadwy a sylweddol trwy gael y bobl iawn yn y lle iawn ar yr adeg iawn. Dechreuodd Holly ei gyrfa yn y diwydiant dymchwel yn ddim ond 17 oed, gan hyfforddi i fod yn beiriannydd, ac aeth ymlaen i fod yr unig beiriannydd ffrwydron benywaidd yn Ewrop yn y sector. Drwy gydol ei chyfnod yn Keltbray, bu Holly hefyd yn arwain ar gyflwyno Gwerth Cymdeithasol a chwaraeodd ran weithredol mewn partneriaethau diwydiant gyda chymdeithasau masnach a sefydliadau addysgol eraill yn hyrwyddo sgiliau yn y sector adeiladu.

Yn gynnar yn 2022, penodwyd Holly yn Gyfarwyddwr Grŵp Cynaliadwyedd ac mae ei hymagwedd arwain gydweithredol wedi ei gosod orau i gymryd cyfrifoldeb am weithredu targedau cyhoeddedig Keltbray ar gyfer cynaliadwyedd amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd.

Mae Holly yn hyrwyddo’n frwd yr angen i ehangu’r gronfa dalent trwy gofleidio amrywiaeth a denu newydd-ddyfodiaid o bob cefndir i’r diwydiant, ac mae hi’n ymgyrchu’n ddiddiwedd i wella safonau’r diwydiant yn barhaus.

Mae Holly hefyd yn Is-lywydd Oes Anrhydeddus Ffederasiwn Cenedlaethol y Contractwyr Dymchwel, sydd â rheolaeth ariannol y Grŵp Hyfforddiant Dymchwel Cenedlaethol, ac sy'n elwa o gyllid CITB. Mae hi hefyd yn Ymddiriedolwr o Construction Youth Trust, sy’n derbyn cyllid CITB i gefnogi ieuenctid difreintiedig i mewn i swyddi adeiladu trwy hyfforddiant a mentora.

Sophie Seddon
Cyfarwyddwr Pobl a Diwylliant Novus

Mae Sophie Seddon wedi gweithio yn y diwydiant adeiladu ers mwy na 10 mlynedd – ymunodd â busnes ei theulu ar ôl cael gradd mewn Rheoli Busnes. Pan ddechreuodd ar ei gyrfa yn Seddon Property Services, chwaraeodd ran allweddol yn y gwaith o newid enw’r cwmni i Novus. Ar ôl hynny, daeth yn Bennaeth Ymgysylltu a Chyfathrebu â Chleientiaid yn 2018 cyn ymgymryd â’i rôl fwyaf diweddar yn 2020.Mae Sophie’n deall pwysigrwydd meithrin talent ifanc, am fod Novus yn cynnig sawl llwybr i'r diwydiant ar gyfer pobl ifanc. Mae hefyd yn frwd dros ddefnyddio technoleg newydd, gwella cynaliadwyedd ac annog cynhwysiant yn y diwydiant.

Mae Sophie hefyd yn gyfranddaliwr JSSH Ltd, daliadau grŵp Novus Property Solutions Ltd ac yn Gyfarwyddwr ac yn gyfranddaliwr i Hall Estates Ltd, cwmni datblygu eiddo.

Aelodau annibynnol

Diana Garnham

Mae Diana yn Gadeirydd Skills East Sussex, aelod o Banel Cynghori Sgiliau SELEP, Aelod o Gyngor Ysgol Ysbyty Crist, Llywydd Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr Coleg y Brenin Llundain, Cadeirydd Grŵp Cynghori Alumni King’s College Llundain, a Chyfarwyddwr Cwmni RTM Tavern Quay. Yn flaenorol roedd yn Brif Weithredwr y Cyngor Gwyddoniaeth ac yn Llywodraethwr Grŵp Coleg Dwyrain Sussex. Mae ganddi ddiddordeb parhaus yng nghanlyniadau cymdeithasol gwyddoniaeth, mewn llywodraethu a strategaeth dda, ac mewn galluogi pobl ifanc i gyflawni eu potensial, yn enwedig yn yr amgylchedd STEM.

Arsylwyr y Llywodraeth

  • Steve Birtwistle (Adran Addysg)
  • Simon Phelps (Llywodraeth yr Alban)
  • Sharon Davies (Llywodraeth Cymru).

Mae'r manylion ynghylch aelodaeth yn gywir ar 2 Hydref 2023.