Facebook Pixel
Skip to content

Mae Cynllun Grantiau CITB yn cefnogi busnesau sy'n dod ag unigolion newydd i mewn i ddiwydiant

Wrth inni ddechrau’r flwyddyn ariannol newydd, mae data CITB yn datgelu bod bron i 14,000 o fusnesau wedi’u cefnogi ar ffurf grantiau, gyda dros £77m wedi’i dalu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ac aeth dros 45% o’r grant a wariwyd i fusnesau bach a micro.

Mae Cynllun Grantiau CITB yn darparu grantiau i gyflogwyr yn y diwydiant adeiladu sy'n darparu hyfforddiant o ddydd i ddydd i'w gweithlu. Mae sawl maes lle gall busnesau wneud cais am grant, gan gynnwys prentisiaethau, cyrsiau byr, a chymwysterau byr/hir.

Mae’r cynllun ond yn un o’r nifer o ffyrdd y mae CITB yn cefnogi cyflogwyr i gynnal safonau ar safleoedd adeiladu ac i sicrhau bod y sgiliau cywir ar gael i’r diwydiant dyfu. Mae CITB hefyd yn cynnig cyllid i gyflogwyr, a oedd yn gyfanswm y flwyddyn ddiwethaf o dros £19m yn ôl i ddiwydiant, gan gynorthwyo gyda datblygu safonau, darparu hyfforddiant a phrentisiaethau.

Mae’r data o’r flwyddyn ddiwethaf hefyd yn dangos bod prentisiaethau wedi dod i’r amlwg, sef y maes grant a ddefnyddir fwyaf ymhlith busnesau, gyda 64% o wariant grant yn cael ei hawlio gan brentisiaethau yn 2021/22. Cynhaliwyd y gefnogaeth hon ar adeg dyngedfennol yn dilyn y pandemig, gan alluogi cyflogwyr i addasu i’r amgylchedd newidiol wrth barhau i ddarparu hyfforddiant. Mae £14m ychwanegol ar gael ar gyfer 2022/23 i gefnogi’r cynnydd a ragwelir yn y nifer sy’n manteisio ar brentisiaethau.

Mae hyn yn newyddion calonogol iawn ar adeg pan fo angen 217,000 o weithwyr ychwanegol erbyn 2025 i ateb y galw. Mae adroddiad Ailfeddwl ynghylch Recriwtio diweddar CITB hefyd yn amlygu rhai o’r heriau y mae diwydiant yn eu hwynebu ar hyn o bryd wrth recriwtio unigolion newydd, ac mae hyn yn rhoi mwy o bwyslais ar brentisiaethau fel ffordd allweddol o sicrhau cyflenwad o dalent y dyfodol.

Un busnes sydd wedi elwa o Gynllun Grantiau CITB yn y blynyddoedd diwethaf yw Daniel Jeffries Carpentry. Mae’r busnes sydd wedi’i leoli yn Bournemouth wedi dod yn adnabyddus am ymgymryd ag adeiladau cywrain, hynod, sy’n ennyn sylw ymhell ac agos a’u helpu i sicrhau contractau amrywiol ar draws y byd.

Wrth siarad am y gefnogaeth y mae wedi’i chael, dywedodd Daniel: “Roedd y cynllun yn wych i mi oherwydd pan ddechreuais i gyntaf, roeddwn i ar ben fy hun. Yna es i siarad â pheintiwr ar y safle un diwrnod ac awgrymodd i mi edrych i mewn i gael ychydig o gefnogaeth. Nid oeddwn erioed wedi meddwl amdano mewn gwirionedd oherwydd roeddwn i bob amser wedi meddwl y byddai ychydig yn gymhleth, ac ychydig yn ormod o waith papur a thrafferth, ond mewn gwirionedd roedd yn hawdd iawn.”

Yn dilyn galwad ffôn gyda Chynghorydd CITB, darganfu Daniel fod ganddo hawl i gymorth grant ac ers hynny mae wedi ehangu’r busnes, bellach yn cyflogi tîm o 10 o bobl, gan gynnwys dau brentis. Mae hyn wedi galluogi’r busnes i fentro i brosiectau ar raddfa fwy, ar ôl gweithio’n ddiweddar ar ddyluniad o gaban eira yn y DU, y gwnaethant wedyn ei gludo allan i America.

Dywedodd Daniel: “Harvey oedd fy mhrentis cyntaf; mae wedi cymhwyso nawr ond mae angen iddo gwblhau ei asesiad terfynol. Rwy'n ei wylio ar y safle ac mae mor dda yn yr hyn y mae'n ei wneud; roedd gallu cael y gefnogaeth ychwanegol yna i'r tîm wir wedi gwneud gwahaniaeth mawr i ni.

“Roeddwn i hefyd yn gallu cael gweddill y tîm ar gyrsiau hyfforddi trwy gefnogaeth CITB. Maent wedi bod yn gwneud pob math o wahanol brofion yma, gan gynnwys ychydig o hyfforddiant hanfodol fel y cyrsiau iechyd a diogelwch.”

Dywedodd Tim Balcon, Prif Weithredwr CITB: “Rydym yn hynod falch o’r gefnogaeth y mae’r Cynllun Grant wedi gallu ei darparu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gan helpu llawer o fusnesau llai trwy gyfnod cythryblus. Mae’r Cynllun Grant ar waith ar gyfer pob cyflogwr cymwys sydd wedi cofrestru gyda CITB, gan ei wneud yn gyfle enfawr a allai wneud byd o wahaniaeth i fusnes sydd am ehangu neu ddatblygu eu sgiliau ymhellach.

“Os hoffech ragor o wybodaeth ynglŷn â chofrestru a hawlio grant, byddem yn eich annog yn fawr i gysylltu a siarad ag un o’n cynghorwyr.”

Er mwyn helpu i fynd i'r afael â phrinder sgiliau yn y diwydiant, mae CITB wedi cyflwyno cyfraddau grant newydd a chynyddol o 1 Ebrill 2022. Dysgwch ragor ar dudalen Grantiau a Chyllid CITB.