Facebook Pixel
Skip to content

Cyhoeddi newidiadau i Safonau a Grantiau Peiriannau CITB

Mae CITB wedi cyhoeddi newidiadau i safonau peiriannau er mwyn safoni gofynion hyfforddi a phrofi ar draws y diwydiant adeiladu.

Bydd y newidiadau'n dechrau cael eu cyflwyno ym mis Ionawr ac yn dilyn ymgynghoriad â chyflogwyr a rhanddeiliaid o bob rhan o'r sector peiriannau. Bydd y safonau newydd yn sicrhau gweithrediadau peiriannau diogel, cyson ac o ansawdd uchel ledled Cymru, Lloegr a'r Alban.

Bydd cam cyntaf y newidiadau yn gweld safonau newydd yn cael eu cyflwyno ar gyfer wyth o'r grantiau peiriannau a ddefnyddir fwyaf. Mae rhain yn:

 1. Cloddiwr 360, uwchlaw 10 tunnell (wedi'i olrhain)
 2. Dadlwythwr tipio blaen (olwyn)
 3. Dadlwythwr tipio ôl / lori dadlwytho: siasi cymalog (pob maint)
 4. Injian y gellir eistedd arni
 5. Triniwr telesgopig: pob maint ac eithrio 360 slew
 6. Wagen Fforch godi ddiwydiannol
 7. Swyddog Peiriannau a Cherbydau
 8. Slinger, Arwyddwr: pob math, pob dyletswydd

Ochr yn ochr â’r safonau newydd, bydd y cyfraddau grant ar gyfer hyfforddiant a phrofion peiriannau hefyd yn cael eu newid a’u gwella. Ar hyn o bryd, mae tri grant llai ar gael ar gyfer prawf ymarferol, prawf theori a hyfforddiant cwrs byr, y gall cyflogwyr eu hawlio mewn gwahanol ffyrdd. O dan y newidiadau newydd bydd grant sengl mwy ar gael i bob cyflogwr sydd wedi cofrestru gyda CITB.

I hawlio grant, dim ond i'r Sefydliad Hyfforddi Cymeradwy (ATO) sy'n darparu'r hyfforddiant a'r profion y bydd angen i gyflogwyr roi eu rhif cofrestru CITB. Drwy wneud y newidiadau hyn, ein nod yw gwneud hawlio grant ar gyfer hyfforddi peiriannau a phrofi yn symlach i gyflogwyr.

Bydd hyfforddiant sy’n ymwneud â’r safonau newydd o fis Ionawr 2023 yn gymwys am grant dim ond os yw’n bodloni’r meini prawf canlynol:

 • yn cael ei ddarparu gan un o Sefydliadau Hyfforddi Cymeradwy CITB (ATO)
 • yr ansawdd yn cael ei sicrhau gan y darparwr, y cynllun cerdyn a CITB
 • yn arwain at gerdyn CSCS

O fis Ionawr, bydd cyfradd grant uwch ar wahân ar gael i gyflogwyr sy'n rhoi staff trwy hyfforddiant peiriannau, nad ydynt erioed wedi cael profiad yn y math o beiriannau y maent yn cael eu hyfforddi ynddynt. Mae hyn er mwyn helpu i ymateb i angen y diwydiant am fwy o bobl i ddod yn weithredwyr peiriannau medrus a chymwys iawn.

Mae gweithrediadau peiriannau wedi'u nodi fel maes sgiliau blaenoriaeth, ac mae angen 1,330 o newydd-ddyfodiaid bob blwyddyn i gyd-fynd â'r galw disgwyliedig. Mae’r newidiadau sy’n cael eu gwneud i safonau a’r cynllun grantiau wedi’u cynllunio i gefnogi cyflogwyr i hyfforddi mwy o weithwyr drwy gynyddu buddsoddiad cyffredinol CITB mewn grantiau peiriannau. Yn ogystal, mae'r safonau newydd wedi'u cynllunio i wella ansawdd yr hyfforddiant peiriannau sydd ar gael a chynyddu diogelwch pawb sy'n gweithio ar safleoedd gyda gweithrediadau peiriannau. Ar hyn o bryd nid oes safon ar draws y diwydiant ar gyfer hyfforddi gweithredwyr peiriannau.

Mae cam nesaf y newidiadau i fod i ddigwydd yn y flwyddyn ariannol nesaf a bydd mwy o wybodaeth am y newidiadau hyn yn cael ei chyhoeddi yn nes at yr amser.

Dywedodd Christopher Simpson, Pennaeth Ansawdd a Safonau, CITB: “Mae cyflwyno ein safonau newydd mewn ymateb uniongyrchol i adborth gan y sector.

“Bydd cyflwyno’r newidiadau hyn yn helpu i safoni a gwella ansawdd a chysondeb hyfforddiant peiriannau; cynyddu faint o hyfforddiant peiriannau sy'n digwydd cyn profi; a chynyddu nifer y bobl sy'n cael eu hyfforddi mewn gweithrediadau peiriannau, yn enwedig newydd-ddyfodiaid i'r diwydiant adeiladu.

“Trwy ymateb i anghenion newidiol y sector, rydym yn parhau i ganolbwyntio ar ein blaenoriaeth o gefnogi’r diwydiant adeiladu i gael gweithlu medrus, cymwys a chynhwysol nawr ac yn y dyfodol.”

Mae manylion llawn y newidiadau sydd i ddod ar gael yma