Facebook Pixel
Skip to content

Mynd yn ddigidol yn feiddgar â Stewart Milne Homes

Roedd ceisio newid model busnes llwyddiannus ar gyfer ffyrdd newydd heb eu profi o weithio yn cyflwyno risgiau i Stewart Milne Homes. A fyddai'r gwobrwyon yn werth chweil?

Nid yw gwneud eich busnes yn gyfan gwbl ddigidol yn drawsnewid bach o gwbl, yn arbennig ym maes adeiladu. Am un peth, nid yw'n golygu uwchraddio technoleg yn unig. Mae'n golygu newid cyfan mewn arferion gweithio a newid diwylliant ar bob lefel o'r busnes - a rhaid iddo ymestyn i'ch cadwyn gyflenwi hefyd.

Ond pan ddysgodd Stewart Dalgarno, Cyfarwyddwr Datblygu Cynnyrch yn Stewart Milne Homes, fod cyllid CITB ar gael i gefnogi cynlluniau peilot arloesi, roedd yn gwybod bod ei brosiect i archwilio trawsnewidiad digidol cyflawn yn gyraeddadwy.

Cael eich pobl i dderbyn

“Mae gan y prosiect uchelgeisiol hon elfen o bobl gref, a oedd yn golygu ei fod yn addas iawn i ofynion cyllido CITB,” meddai Stewart. “Mae gwneud y busnes yn gwbl ddigidol yn ymwneud ag ennill calonnau a meddyliau i ddulliau newydd o weithio gymaint â'r dechnoleg ei hun.

“Mae'n rhaid i bobl anghofio systemau hynafol, gael gwared ar y meddylfryd seilo traddodiadol a gweithio ar y cyd.

“Rydyn ni am fod yn fwy deallus ynghylch sut rydym yn darparu ac yn integreiddio'r busnes. Os ydym am ddyblu ein maint, mae angen inni gofleidio'r dyfodol a thrawsnewid agweddau ac ymddygiadau ar yr un pryd.”

Deall yr achos busnes ar gyfer BIM 

 chyllid CITB, roedd Stewart yn gallu cwblhau'r cam cyntaf yn yr hyn mae'n gobeithio fydd yn drawsnewid pum mlynedd tuag at fabwysiadu modelu gwybodaeth adeiladu (BIM) yn llawn ar draws y busnes.

Mae BIM yn cynnwys modelu 3D wedi'i integreiddio â gwybodaeth strwythuredig, y defnydd o realiti rhithwir neu estynedig, a thechnolegau newydd eraill sy'n cynyddu dealltwriaeth, effeithlonrwydd a chydweithrediad ar draws y sefydliad.

 gwerth £178,000 o gyllid Hyblyg CITB, archwiliodd y cam peilot cychwynnol hwn yr achos busnes ar gyfer BIM, gan edrych yn fanwl mewn 12 maes, gan gynnwys archwilio'r gadwyn gyflenwi, mapio prosesau, dadansoddi'r bwlch sgiliau, cynlluniau hyfforddi, cynlluniau newid diwylliannol, a modelu BIM.

Fel rhan o'r cynllun peilot, adeiladodd y cwmni ei lyfrgell cynnyrch BIM cyntaf ar gyfer adeiladu ffrâm bren oddi ar y safle, ac wrth wneud hynny enillodd Wobr Arloeswr y Flwyddyn yng Ngwobrau Coed Strwythurol 2017.

Yn hollbwysig, roedd y cynllun peilot hefyd yn manylu ar yr enillion posibl ar fuddsoddiad ar draws pum categori o weithrediadau busnes: cynllunio, dylunio, gwerthu, adeiladu a gofal cwsmeriaid. Amcangyfrifodd yr astudiaeth y gallai mynd yn ddigidol arbed £3,500 yr uned i'r cwmni, sy'n gyfystyr ag oddeutu £3.5 miliwn y flwyddyn.

“Ond nid yw i gyd yn ymwneud â'r llinell waelod,” meddai Stewart. “Mae gwerth brand, profiad cwsmer, diogelwch a chynhyrchedd hefyd - gellir gwella'r cyfan trwy hyn.”

Ciplun

Cwmni:  Stewart Milne Homes
Sector:  adeiladu tai
Maint y cwmni:  menter fach i ganolig (BBaCh)
Lleoliad:  Yr Alban

Yr her:  Datblygu'r achos busnes ar gyfer BIM

Cyllid: £177,999
Effaith: Arddangoswyd yr achos busnes damcaniaethol ar gyfer BIM ac mae'n barod i'w brofi ar y safle

“Pan fydd eraill yn gweld bod yr hyn rydym yn ei wneud yn bositif a'i fod o fudd uniongyrchol i'n pobl a'n busnes byddant yn dilyn. Bydd hyn yn dda i'r holl ddiwydiant.” 

Stewart Delagarno, Cyfarwyddwr Datblygu Cynnyrch, Stewart Milne Homes

Ddim yn ei wneud ar eich pen eich hun

“Mae'r bag o aur yna'n addawol, ond mae llawer o amheuaeth o hyd,” meddai Stewart. “Mae rheoli newid ar y raddfa hon yn beth eithaf anodd.”

“Bydd pawb yn mynd tuag at y cyfeiriad hwn yn y pen draw, ond does neb am fod y cyntaf i symud oherwydd y risgiau o fod yn ynysig ac yn agored i niwed.”

“Mae busnesau'n nerfus y gallai neidio'n ddall i fawredd fod fel neidio oddi ar glogwyn.

“Ni allwn wneud hyn ar ein hunain. Rydym wedi bod yn gweithio ar hyn â'n cystadleuwyr, Mactaggart and Mickel, gan fod dau yn well nag un. Fe wnaethom hyd yn oed rannu manylion ein cadwyn gyflenwi â'n gilydd er mwyn cael dealltwriaeth well o'r hyn y bydd angen i ni ei wneud i hyrwyddo newid.

“Rydym hefyd wedi cyfweld yn eang o fewn y cwmni, oherwydd na allwch chi gymryd pobl gyda chi os byddwch chi'n eu trin mewn ffordd wrthwynebol. Mae cydweithio wrth wraidd hyn. 

“Ni ddywedodd un ohonynt nad dyma'r ffordd i fynd, hyd yn oed cyn i ni esbonio y byddai'n golygu uwchsgilio a datblygu rolau swyddi, yn hytrach na'u lleihau.”

Rhoi theori ar waith

“Ar ôl cwblhau cynllun peilot llwyddiannus, nawr rydym am symud ymlaen â'r cyfnod prawf, i brofi, mesur a dilysu'r buddion â threial ffisegol ar safle.

“Rydym yn gwmni entrepreneuraidd, annibynnol a dynamig sy'n hoffi cadw min cystadleuol a sy'n ceisio arloesi fel strategaeth hirdymor ar gyfer llwyddiant. Felly rydym yn addas iawn i fod yn symudwyr cynnar. Ond ni fyddem wedi gallu gwneud unrhyw ran o hyn heb gyllid CITB.

“Pan fydd eraill yn gweld bod yr hyn rydym yn ei wneud yn bositif a'i fod o fudd uniongyrchol i'n pobl a'n busnes byddant yn dilyn. Bydd hyn yn dda i'r holl ddiwydiant.”