Facebook Pixel
Skip to content

Telerau cynnig am y cronfeydd Hyblyg a Strwythuredig

Mae hon yn ddogfen gyfreithiol ategol y dylech ei darllen cyn llenwi ffurflen gais.

1. Cyffredinol

1.1 Nod y cyfarwyddiadau hyn yw gosod eich cais am ystyriaeth gyfartal a theg gyda chynigion eraill. Darparwch yr holl wybodaeth yr ydym yn gofyn amdani yn y fformat a'r drefn a nodwyd. Cysylltwch â ni ar cyllid@citb.co.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau am yr hyn sy'n ofynnol neu a fydd yn ei chael hi'n anodd darparu'r wybodaeth.

1.2 Darllenwch y cyfarwyddiadau hyn yn ofalus cyn cwblhau'r bidiau. Efallai y byddwn yn gwrthod eich cais os nad yw'r bidiau ar y ffurf gywir. Darllenwch y Nodiadau Canllawiau cais yn drylwyr hefyd.

1.3 Rhaid i'ch holl isgontractwyr, aelodau consortiwm a / neu gynghorwyr hefyd gadw at y Telerau Bidio.

Mae CITB yn cadw'r hawl i gysylltu ag unrhyw bartneriaid / partïon a enwir yn y cais.

1.4 Nid ydym wedi ymrwymo i unrhyw gamau gweithredu trwy gyhoeddi cynigion neu unrhyw wahoddiad i gyflwyno cais; cyfathrebu

gyda chynigydd neu gynrychiolydd neu asiant cynigydd mewn perthynas â'r ymarfer hwn; neu unrhyw gyfathrebu arall rhwng CITB ac unrhyw barti arall.

1.5 Mae CITB yn cadw'r hawl i ddiwygio, ychwanegu at neu dynnu'n ôl yr holl gynigion, neu unrhyw ran ohonynt, ar unrhyw adeg yn ystod yr ymarfer. Gall hyn gynnwys, er nad yw'n gyfyngedig i, ddyddiad cychwyn prosiect.

2. Cyfrinachedd

2.1 Gall CITB ddatgelu gwybodaeth fanwl sy'n ymwneud â chynigion i'w swyddogion, gweithwyr, asiantau a / neu gynghorwyr a

Gall CITB sicrhau bod unrhyw un o'r bidiau ar gael i'w harchwilio'n breifat ganddynt. Mae CITB hefyd yn cadw'r hawl i rannu gwybodaeth sy'n berthnasol i'r broses gynnig i bawb, hyd yn oed os mai dim ond un cynigydd y gofynnwyd am y wybodaeth.

3. Rhyddid gwybodaeth

3.1 Yn unol â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 efallai y bydd yn rhaid i ni ddatgelu gwybodaeth mewn ymateb i gais am unrhyw wybodaeth a gyflwynir gan y cynigydd i CITB.

4. Cywirdeb gwybodaeth ac atebolrwydd CITB

4.1 Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y cais a / neu unrhyw ddogfen sy'n cyd-fynd â hi a / neu a gyhoeddwyd fel rhan o'r broses gynnig hon ar unrhyw adeg ('gwybodaeth am gynnig') wedi'i pharatoi gan CITB yn ddidwyll heb honni ei bod yn gynhwysfawr neu i fod wedi bod wedi'i ddilysu'n annibynnol. Nid oes, nac ni ddylid dehongli unrhyw beth yn y bidiau fel addewid na chynrychiolaeth ar gyfer y dyfodol. Dim ond pan fydd ac i'r graddau a gynhwysir yn nhelerau contract y bydd testun y bidiau yn cael effaith gontractiol.

4.2 Nid oes unrhyw un o CITB, ei swyddogion, gweithwyr, asiantau a / neu gynghorwyr yn gwneud unrhyw gynrychiolaeth na gwarant ynghylch, neu (ac eithrio yn achos camliwio twyllodrus) yn derbyn unrhyw atebolrwydd mewn perthynas â digonolrwydd, cywirdeb, rhesymoldeb neu gyflawnder y cais gwybodaeth (gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, golled neu ddifrod sy'n deillio o ddibyniaeth y cynigydd ar yr holl wybodaeth am y cais neu unrhyw ran ohono).

5. Gwrthdaro rhwng buddiannau

5.1 Mae CITB yn ei gwneud yn ofynnol i bob gwrthdaro buddiannau gwirioneddol neu bosibl gan gynnwys (heb gyfyngiad) y rhai sy'n codi pan fo aelod o gadwyn gyflenwi'r cynigydd a / neu unrhyw un o'i gynghorwyr yr un cwmni neu gwmni neu'n aelod o'r un grŵp o gwmnïau â hynny a gyflwynwyd gan gynigydd arall fel rhan o'i gadwyn gyflenwi neu mae'n gynghorydd i'r ail gynigydd hwnnw a / neu'n gweithio i CITB ar y prosiect hwn neu unrhyw brosiect tebyg i'w ddatgelu i CITB. Rhaid datrys unrhyw wrthdaro buddiannau gwirioneddol neu bosibl er boddhad CITB cyn cyflwyno cynigion. Gallai methu â datgan bodolaeth a / neu ddatrys unrhyw wrthdaro i foddhad CITB arwain at anghymhwyso cynigydd a gwrthod unrhyw ymateb cais a gyflwynwyd.

6. Paratoi cynigion

6.1 Ni fydd CITB yn atebol am unrhyw gostau neu dreuliau a delir gan y sawl sy'n gwneud cynnig a / neu eu hisgontractwyr, cyflenwyr a / neu gynghorwyr yn y broses gynnig hon. Bydd unrhyw gontract yr ymrwymir iddo, ei ffurfio, ei ddehongli a'i berfformiad yn ddarostyngedig i gyfraith Cymru a Lloegr ac awdurdodaeth llysoedd Cymru a Lloegr.

7. Gwrthod cynigion

7.1 Rhaid i'r sawl sy'n gwneud cynnig gwblhau a darparu'r holl wybodaeth y mae CITB yn gofyn amdani yn unol â'r ddogfen canllaw cais. Gall methu â chydymffurfio â'r ddogfen canllaw cais arwain at CITB i wrthod cais.

7.2 Ni fydd cynigion yn gymwys nac yn cynnwys datganiadau sy'n golygu bod unrhyw ran o'r cais yn groes i'w gilydd. Dim ond cynigion heb gymhwyso a ystyrir. Ni dderbynnir newidiadau i'r dogfennau contract. Bydd penderfyniad CITB ynghylch a yw cais ar ffurf dderbyniol yn derfynol.

7.3 Mae CITB yn cadw'r hawl i anghymhwyso unrhyw un sy'n gwneud cynnig os bydd unrhyw gamliwio perthnasol yn cael ei wneud mewn unrhyw ran o'i ymateb i'r cais a / neu mewn unrhyw wybodaeth arall a gyflwynir gan y sawl sy'n gwneud cynnig a / neu os nad yw'r sawl sy'n gwneud cynnig yn hysbysu CITB o unrhyw newid mewn amgylchiadau.

7.4 Mae CITB yn cadw'r hawl i wrthod unrhyw gynnig os oes unrhyw faterion neu ymholiadau heb eu datrys yn ymwneud ag unrhyw gais arall am gyllid.

8. Cyflwyno cynigion

8.1 Rhaid i'r sawl sy'n gwneud cynnig gwblhau'r holl gwestiynau a nodir yn yr holl wybodaeth a dogfennau y gofynnir amdanynt yn y bidiau yn y drefn y maent yn ymddangos, yn y fformat sy'n ofynnol ac yn llawn o dan bob cwestiwn. Bydd unrhyw wybodaeth goll yn golygu bod cais yn anghyflawn.

8.2 Gall ymatebion sy'n groes fethu â chyrraedd gofynion y cais.

8.3 Rhaid i CITB gynnal ei asesiad o'r wybodaeth a ddarperir yn y cynigion yn unol â'r fethodoleg a nodir yn Adran 11 y ddogfen hon, methodoleg gwerthuso cynigion.

8.4 Mewn perthynas â dogfen gynnig, nid yw datganiad y bydd gofyniad penodol yn cael ei fodloni ynddo'i hun yn ddigonol; rhaid i chi fod yn barod i ddarparu gwybodaeth ategol.

8.5 Rhaid i'r cais gael ei gyflwyno gan y sefydliad y mae'n cael ei gynnig a bydd yn ymrwymo i gontract ffurfiol gyda CITB os caiff ei benodi. Bydd yn cael ei lofnodi gan unigolion sydd ag awdurdod i gyflwyno cynigion ac i wneud contractau ar gyfer y sawl sy'n gwneud cynnig fel arfer:

a) Pan fo'r sawl sy'n gwneud cynnig yn bartneriaeth, gan ddau bartner awdurdodedig priodol

b) Pan fo'r sawl sy'n gwneud cynnig yn gwmni, gan ddau gyfarwyddwr neu gan gyfarwyddwr ac ysgrifennydd y cwmni, bydd yr unigolion hynny wedi'u hawdurdodi'n briodol at y diben hwnnw. Pan fo gan gwmni unig gyfarwyddwr a dim ysgrifennydd cwmni, mae'n ddigonol i'r unig gynnig gael ei lofnodi gan yr unig gyfarwyddwr ar yr amod bod unigolyn annibynnol yn dyst i'r llofnod hwnnw.

8.6 Rhaid derbyn ceisiadau trwy un o'r llwybrau rhagnodedig y manylir arnynt yn y ffurflen gais.

8.7 Rhaid derbyn cynigion erbyn y dyddiad cau yn y ffurflen gais fan bellaf.

8.8 Dylai'r sawl sy'n gwneud cynnig ganiatáu digon o amser i gyflwyno unrhyw gynnig erbyn y dyddiad cau. Mae'r risg na fydd CITB yn derbyn unrhyw gynnig yn hwyr neu'n hwyr ar risg y cynigydd.

9. Dilysrwydd cynnig

9.1 Rhaid i'ch cais aros ar agor i'w dderbyn am o leiaf 90 diwrnod. Gellir gwrthod cais sy'n ddilys am lai.

10. Gwarantau'r sawl sy'n gwneud cynnig

10.1 Wrth gyflwyno ei gynnig, mae'r unigolyn yn addo:

a) Mae'r holl wybodaeth, sylwadau a materion ffeithiol eraill a gyfathrebir (yn ysgrifenedig neu fel arall) i CITB gan yr unigolyn, ei staff neu asiantau mewn cysylltiad â'r cais neu'n deillio ohono, a bydd ar y dyddiad cyflwyno yn wir, yn gyflawn ac yn yn gywir ar bob cyfrif

b) Mae ganddo'r pŵer a'r awdurdod llawn i ymrwymo i'r contract a chyflawni'r rhwymedigaethau yn nogfennau'r contract a bydd, os gofynnir amdano, yn cynhyrchu tystiolaeth i CITB

c) Mae o sefyllfa ariannol gadarn ac mae ganddo, a bydd ganddo ddigon o gyfalaf gweithio, staff medrus, offer ac adnoddau eraill ar gael iddo i gyflawni'r rhwymedigaethau a bennir yn nogfennau'r contract.

11. Methodoleg gwerthuso cynigion

11.1 Rhaid i CITB gynnal gwerthusiad o'r cynigion yn unol â'r meini prawf fel y'u nodir yn y Nodiadau Canllawiau.

11.2 Nid yw CITB yn ymgymryd ac ni fydd yn rhwym o dderbyn unrhyw gynnig.

11.3 Dyfernir y sgorau allan o 5, gyda 0 yr isaf a 5 yr uchaf. Nodir diffiniadau pob lefel sgorio yn 11.9.

11.4 Bydd panel a benodir i werthuso pob cais yn dyfarnu sgoriau. Bydd aelodau’r panel hwnnw’n defnyddio barn broffesiynol resymegol wrth briodoli sgoriau ynghylch rhinweddau pob ymateb.

11.5 O'r cynigion a restrwyd, bydd CITB yn dewis y cynnig sydd â'r sgôr uchaf.

11.6 Yn dilyn gwerthuso ymatebion cais, os nad yw CITB yn ystyried bod unrhyw un o'r cynigion yn foddhaol, ni chaiff ddyfarnu unrhyw statws a ffefrir.

11.7 Mae CITB yn cadw'r hawl i dderbyn rhannau o gynnig ac i wrthod rhannau eraill. Gall CITB wrthod rhan neu'r cyfan o gynnig ar y sail bod darpariaeth yn cael ei gwneud mewn man arall ar gyfer y cynnig neu fod y cynnig yn derbyn neu wedi derbyn cyllid amgen.

11.8 Os yw CITB yn derbyn rhan o gynnig, caiff CITB drafod y Cronfeydd sydd i'w talu, mewn perthynas â chyfradd y farchnad, ac efallai nad dyna'r swm a gynigir ar gyfer y rhan honno o'r cais yn y cais. Mae hyn er mwyn sicrhau gwerth am arian i CITB a'r diwydiant buddiolwr eithaf.

11.9 Os bydd cais yn cael ei symud ymlaen i gamu cytundeb, rhaid darparu unrhyw wybodaeth y mae CITB yn gofyn amdani yn brydlon i CITB.

11.10

Methodoleg gwerthuso cynnig
Sgôr                                       Diffiniad
0

Ymateb annerbyniol:

Yn bodloni dim o ofynion y cwestiwn

1

Ymateb anfoddhaol:

Mae ymateb yr ymgeisydd yn dangos diffyg sylweddol o ran bodloni'r gofynion, gan nodi bod yr ymateb i'r cwestiwn yn anfoddhaol

2

Ymateb rhannol foddhaol:

Mae ymateb yr ymgeisydd yn bodloni rhai o ofynion y cwestiwn, ond nid pob un, i lefel foddhaol.

3

Ymateb boddhaol:

Mae ymateb yr ymgeisydd yn nodi bod y wybodaeth a ddarperir yn bodloni'r holl ofynion y cwestiwn i lefel foddhaol.

4

Ymateb da:

Mae ymateb yr ymgeisydd yn bodloni'r holl ofynion i lefel foddhaol ac mewn rhai achosion yn rhagori arnynt, gan nodi'n glir bod yr ymateb i'r cwestiwn yn uwch na'r hyn a ddisgwylid.

5

Ymateb rhagorol:

Mae ymateb yr ymgeisydd yn rhagori ar yr holl ofynion, gan nodi bod yr ymateb i'r cwestiwn yn rhagori ar yr holl ddisgwyliadau.