Facebook Pixel
Skip to content

Cyngor i gyflogwyr

Mae gan gyflogwyr gyfrifoldeb cyfreithiol i amddiffyn eu gweithwyr rhag llwch adeiladu. Dyma gamau syml y gallwch eu cymryd i gyflawni'r cyfrifoldebau hyn.

Aseswch y risgiau sy'n gysylltiedig â'r gwaith a'r deunyddiau. Mae lefelau llwch uchel yn cael eu hachosi gan un neu fwy o'r canlynol:

 • Tasg
  po fwyaf o egni y mae'r gwaith yn ei gynnwys, y mwyaf yw'r risg. Mae offer egni uchel fel llifiau, llifanydd a blastiwr graean yn cynhyrchu llawer o lwch mewn cyfnod byr iawn

 • Maes gwaith
  po fwyaf caeedig y gofod, y mwyaf y bydd y llwch yn cronni. Fodd bynnag, peidiwch â chymryd yn ganiataol y bydd lefelau llwch yn isel wrth weithio y tu allan gydag offer ynni uchel

 • Amser
  po hiraf y bydd y gwaith yn cymryd y mwyaf o lwch fydd

 • Amledd
  mae gwneud yr un gwaith yn rheolaidd ddydd ar ôl dydd yn cynyddu'r risgiau.

Efallai y bydd angen i chi ddefnyddio ystod o reolaethau i reoli'r llwch.

Dileu / Lleihau: Edrychwch ar y ffyrdd i stopio neu leihau faint o lwch y gallech ei wneud cyn i'r gwaith ddechrau. A allech chi gyflawni'r un canlyniad trwy:

 • newidiadau i ddyluniadrubbing down plaster
 • defnyddio gwahanol ddefnyddiau
 • defnyddio gwahanol offer neu ddulliau gwaith

Rheolaeth yn y Ffynhonnell: Lle na ellir gwneud hyn, mae'n bwysig atal llwch rhag mynd i'r awyr. Meddyliwch am ddefnyddio:

 • ataliad dŵr
 • echdynnu ar-offeryn


Masgiau

Mae rhai tasgau'n cynhyrchu cymaint o lwch fel nad yw ataliad dŵr neu echdynnu ar offer yn ddigon ar ei ben ei hun. Yn yr achosion hyn bydd angen masgiau neu offer amddiffynnol anadlol arall (RPE) hefyd. Cofiwch; masg yw'r llinell amddiffyn olaf a dim ond ar ôl i'r rheolyddion eraill gael eu defnyddio y dylid ei ddefnyddio.

Hyfforddiant

Sicrhewch fod eich gweithwyr yn ymwybodol o'r risgiau iechyd sy'n gysylltiedig ag amlygiad i lwch adeiladu ac yn gwybod pa weithdrefnau y dylent fod yn eu dilyn.

Hyfforddwch nhw i ddefnyddio a chynnal a chadw unrhyw offer newydd. Dylai hyn gynnwys sut i wisgo masgiau wyneb yn gywir, eu cynnal a'u cadw'n lân.

Rheolaethau Eraill

Efallai y bydd angen i chi gyfuno'r rheolyddion hyn mewn rhai sefyllfaoedd â mesurau eraill fel cadw pobl eraill i ffwrdd o'r gwaith, atal unrhyw lwch rhag lledaenu â dalennau, cylchdroi'r rhai sy'n gwneud y gwaith neu gael awyru ychwanegol i'r ardal waith.

Gweithdrefnau i sicrhau bod gwaith yn cael ei wneud yn y ffordd iawn. Gwiriwch fod y rheolyddion yn effeithiol a chynnal a chadw'r offer. Efallai y bydd yn rhaid i chi roi rhaglen gwyliadwriaeth iechyd ar waith.

Sut alla i ddarganfod mwy?

Edrychwch ar y dudalen Adnoddau i gael rhagor o wybodaeth ddefnyddiol.