Facebook Pixel
Skip to content

KPI: bodloni eich targedau

Mae dangosyddion perfformiad allweddol (KPIs) yn sail i ffordd yr Academi Sgiliau Genedlaethol ar gyfer Adeiladu (NSAfC) o weithio.

Mae'r KPI yn amlinellu pa ganlyniadau cyflogaeth a sgiliau yr ydych wedi cytuno i'w cyflawni. Dylai'r rhain ac unrhyw dargedau eraill a osodwyd gennych gael eu nodi yn eich cynllun cyflogaeth a sgiliau.

Mae 7 dangosydd perfformiad allweddol (KPI):

Nod KPI

Nod y KPI hwn yw darparu mewnwelediad ystyrlon i’r sector adeiladu trwy gyfleoedd lleoliadau gwaith i bobl:

 • Mewn addysg (KPI 1a) – myfyrwyr o ysgolion (14 oed a hŷn), colegau a phrifysgolion
 • Ddim mewn addysg (KPI 1b) – gan gynnwys unigolion sy’n newid gyrfa, ar raglenni adsefydlu’r lluoedd arfog, cynlluniau adsefydlu cyn-droseddwyr neu drwy sefydliadau fel Ymddiriedolaeth y Tywysog, Canolfan Byd Gwaith, Menywod i Adeiladu, a chyrff cymunedol lleol.

Chi sy'n penderfynu sut i rannu cyfanswm y ffigwr targed rhwng y ddau grŵp, ac adrodd ar wahân ar bob grŵp.

Rhaid i leoliadau gwaith bara o leiaf 5 diwrnod olynol neu heb fod yn olynol.

Mae pob lleoliad gwaith a gwblhawyd yn cynrychioli 1 canlyniad.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i ddarparu lleoliadau gwaith, gweler Lleoliadau gwaith a digwyddiadau gyrfa ar gyfer prosiectau NSAfC.

Monitro

Mae tystiolaeth a awgrymir y gallech ystyried ei chasglu yn cynnwys:

 • Cadarnhad ysgrifenedig gan y darparwr dysgu neu gyflogwr o gyfranogiad unigolyn
 • Ffurflen werthuso dysgwyr.

Strwythur KPI

Mae’r targed hwn yn mesur creu cyfleoedd gwaith ar y safle sy’n para o leiaf 1 mis ar gyfer:

 • Prentisiaid (KPI 2a)
 • Unigolion newydd (KPI 2b) – yn ddi-waith neu'n ddi-grefft yn flaenorol ond yn dilyn rhyw fath o hyfforddiant fel arfer
 • Graddedigion (KPI 2c) – o fewn 3 blynedd i raddio.

Chi sy'n penderfynu sut i rannu cyfanswm y ffigwr targed rhwng y tri grŵp, ac adrodd ar wahân ar bob grŵp.

Mae pob swydd wag wedi'i llenwi sy'n dal i gael ei chyflogi ar ôl 1 mis yn cynrychioli un canlyniad.

I gael rhagor o help ar greu cyfleoedd gwaith newydd, gweler Prentisiaethau a’r NSAfC.

Monitro

Mae tystiolaeth a awgrymir y gallech ystyried ei chasglu yn cynnwys:

 • Hysbysiad o swydd gwag ar y safle
 • Copi o'r cynnig cyflogaeth
 • Cadarnhad gan y cyflogwr bod y swydd yn para o leiaf 1 mis.

Beth ddylai'r KPI ei gynnwys

Mae'r targed hwn yn ymwneud â threfnu a chyflwyno digwyddiadau gwybodaeth, cyngor ac arweiniad gyrfaoedd (CCIAG) i hyrwyddo'r diwydiant adeiladu.

Dylai digwyddiadau gynnwys gwybodaeth am gyfleoedd gyrfa, llwybrau i mewn i’r diwydiant a sut beth yw gweithio ym maes adeiladu.

Y prif gynulleidfaoedd yw:

 • Myfyrwyr ysgol a'r rhai sy'n gadael yr ysgol (14 i 19 oed), myfyrwyr coleg
 • Pobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant
 • Israddedigion
 • Dylanwadwyr, fel cynghorwyr gyrfaoedd, athrawon, darlithwyr, ac arweinwyr grwpiau cymunedol.

Mae pob digwyddiad a gwblhawyd yn cynrychioli 1 canlyniad.

I gael awgrymiadau a syniadau am drefnu digwyddiad gyrfaoedd, gweler Lleoliadau gwaith a digwyddiadau gyrfa ar gyfer prosiectau NSAfC.

Monitro

Mae tystiolaeth a awgrymir y gallech ystyried ei chasglu yn cynnwys:

 • Cadarnhad o bresenoldeb myfyrwyr
 • Dogfennaeth yn amlinellu manylion y digwyddiad, gweithgareddau a niferoedd a oedd yn bresennol.

Strwythur KPI

Mae hyn yn mesur nifer yr wythnosau y mae unigolion yng ngweithlu’r prosiect yn dilyn cwrs hyfforddi cymeradwy, p’un a ydynt yn dilyn:

 • Prentisiaethau (KPI 4a)
 • Swyddi dan hyfforddiant, neu gymwysterau cyfatebol yr Alban a Chymru (KPI 4b)
 • Cymwysterau technegol neu lefel uwch (KPI 4c).

Chi sy'n penderfynu sut i rannu cyfanswm y ffigwr targed rhwng y tri grŵp, ac adrodd ar wahân ar bob grŵp.

Mae un wythnos hyfforddi yn bum diwrnod gwaith. Rhaid i gyfanswm yr wythnosau ddod o fewn hyd y prosiect, a'r dyddiad cychwyn yw pan ddechreuodd yr hyfforddiant ar y safle.

Mae pob wythnos hyfforddi a gwblhawyd fesul unigolyn yn cynrychioli 1 canlyniad.

I gael rhagor o wybodaeth, gweler Prentisiaethau a’r NSAfC a Lleoliadau gwaith a digwyddiadau gyrfa ar gyfer prosiectau NSAfC.

Monitro

Mae tystiolaeth a awgrymir y gallech ystyried ei chasglu yn cynnwys:

 • Dogfennau cofrestru cwrs
 • Manylion y cwrs a hyd
 • Tystysgrifau cwblhau.

Strwythur KPI

Nod y targed hwn yw annog uwchsgilio a chymwysterau digonol gweithlu'r prosiect. Mae’n cyfrif nifer y cymwysterau achrededig neu gymeradwy neu dystysgrifau a enillwyd gan bersonél o ran gwaith ar y prosiect.

Rhennir y DPA yn bedair llinell adrodd, ar gyfer cymwysterau neu gyrsiau byr, rhwng prif gontractwyr ac isgontractwyr:

 • Cymwysterau – prif gontractwr (KPI 5a)
 • Cymwysterau – is-gontractiwr (KPI 5b)
 • Cyrsiau hyfforddiant cyfnod byr – prif gontractwr (KPI 5c)
 • Cyrsiau hyfforddiant cyfnod byr – is-gontractwr (KPI 5d).

Chi sy'n penderfynu sut i rannu cyfanswm y ffigwr targed rhwng y pedwar grŵp, ac adrodd ar wahân ar bob grŵp.

Gallai cymwysterau gynnwys:

 • Dyfarniadau a diplomâu galwedigaethol cyfwerth â Lefel 2 neu uwch
 • Prentisiaethau a gwblhawyd
 • Cymwysterau proffesiynol
 • Cyrsiau arain a rheoli, megis gan y Sefydliad Arwain a Rheoli
 • Cyrsiau iechyd a diogelwch, fel IOSH, NEBOSH, SMSTS a SSSTS - gweler yr Eirfa am fanylion.

Rhaid cymeradwyo cyrsiau hyfforddiant cyfnod byr a pharhau am o leiaf 3 awr. Gallent gynnwys:

 • Dysgu prosiect-benodol, megis ar osod, cynhyrchion neu dechnolegau
 • Cyrsiau galwedigaethol
 • Cyrsiau trwydded-i-ymarfer
 • Hyfforddiant pwnc-benodol, fel yr amgylchedd a chynaliadwyedd
 • Hyfforddiant iechyd a diogelwch.

Mae pob cyflawniad yn cynrychioli 1 canlyniad.

I gael rhagor o wybodaeth, gweler Prentisiaethau a phrosiectau NSAfC.

Monitro

Mae tystiolaeth a awgrymir y gallech ystyried ei chasglu yn cynnwys:

 •  Tystysgrifau cwblhau.

Nod y KPI hwn

Nod y targed hwn yw sicrhau trosolwg hir dymor o'ch strategaeth hyfforddi, trwy gynllun cwmni neu brosiect blynyddol sy'n manylu ar ddull sefydliadol, strwythuredig o ddatblygu eich gweithlu.

Efallai eich bod wedi datblygu’r cynllun gyda ni, yn fewnol, neu gyda sefydliadau eraill, megis canolbwynt twf Partneriaeth Menter Leol (LEP). Dylai fod gan y cynllun ddyddiad dechrau a dyddiad gorffen, a dylid ei adnewyddu neu ei adnewyddu'n flynyddol. Nid dim ond matrics hyfforddi ddylai fod.

Mae cynllun newydd neu gynllun wedi'i adnewyddu yn cynrychioli 1 canlyniad.

I gael rhagor o wybodaeth, gweler Datblygu eich gweithlu.

Monitro

Mae tystiolaeth a awgrymir y gallech ystyried ei chasglu yn cynnwys:

 • Cynllun hyfforddi gyda dyddiadau dechrau a gorffen.

Nod y KPI hwn

Nod y targed hwn yw annog sefydliadau i rannu eu profiadau o brosiectau NSAfC trwy ysgrifennu astudiaethau achos.

Dylai astudiaethau achos gynnwys enghraifft o arfer gorau neu gyflawniad arwyddocaol, a rhaid iddynt ddilyn canllawiau astudiaethau achos yr NSAfC. Byddwn yn ei gymeradwyo a gallwn ei gyhoeddi ar dudalennau gwe NSAfC.

Chi sy'n penderfynu faint o astudiaethau achos cyn achrediad NSAfC, ond disgwylir i chi gyflenwi o leiaf un fesul blwyddyn prosiect.

Mae pob astudiaeth achos gymeradwy yn cynrychioli 1 un canlyniad.

I gael rhagor o wybodaeth am ysgrifennu astudiaeth achos, gweler Adolygu, rhannu a dathlu eich profiadau.

Monitro

Mae tystiolaeth a awgrymir y gallech ystyried ei chasglu yn cynnwys:

 • Astudiaeth achos gymeradwy.