Facebook Pixel
Skip to content

Thousands more people into Welsh construction – CITB’s Strategic Plan 2021-25

Supporting training and retraining to rebuild after the recovery, improving productivity and making it easier to help employers bring in apprentices and other new entrants to Welsh construction are key elements of CITB’s Strategic Plan.

Amid an unpredictable landscape, CITB will focus on a smaller number of priorities to help modernise construction and increase productivity, collaborating with industry, governments and Further Education (FE). As well as providing direct support to employers, CITB will use this period to help fix the system, making it easier to recruit workers into the industry and to access training. The pandemic created huge challenges but also the opportunity to attract workers who will see other routes into work blocked off.           

In Wales, the new Foundation in Construction and the Built Environment has been developed for those working in on intending to work in these sectors. CITB will work with FE partners and employers to maximise work experience opportunities alongside full-time course attendance through sponsorship or endorsement arrangements. 

Between 2021 and 2025, levy will be invested across Britain to: 

 Support 28,000 taster experiences of construction and in Go Construct to help potential new entrants understand the opportunities in construction and how to access them

 Give 19,000 people onsite experience to prepare them to start work in construction through onsite hubs   

 Create a new pathway between Further Education and employment available to 8,000 learners, including 1,600 apprenticeship starts as well as more learners starting jobs in construction

 Raise the share of apprentices completing their programmes from 60% to 70% through allocating £110m to support learners and employers on top of grant support 

 Help employers to invest in training initially to rebuild after the pandemic but increasingly to modernise and raise productivity through the Grants Scheme and other funding. This will see over £500m (77% of levy) of funding to employers 

 Support employers to modernise by identifying the key competencies required, including those that support digitalisation                             

Sarah Beale, CITB Chief Executive, said: “The recovery presents construction with big challenges but also major opportunities to do things differently and bring a wider range of new workers into the industry.   

“Our Strategic Plan will support employers to realise these opportunities by helping fix the system that brings people into work and supporting them to do the training they need. 

“We will focus on a small number of areas such as providing new entrants with information and experiences, creating a new pathway from Further Education into apprenticeships and a job, and boosting the numbers of apprentices completing their programmes. 

“We will also help employers to train by addressing gaps in provision, making training accessible and targeting funding where it’s needed, including through the Grants Scheme. 

“Over time, a greater share of this will support employers to modernise and raise productivity.

Deputy Minister for Economy and Transport of the Welsh Government, Lee Waters, said: “The construction sector is hugely important to the Welsh economy and forms a key part of our efforts for a strong and sustainable recovery from the impacts of coronavirus. It also provides tremendous career prospects for people including apprentices and CITB’s plans will help open their eyes to these opportunities.

“I look forward to working with CITB and partners, including those on the Construction Forum, to deliver our future skills needs.”

The plan was developed during discussions this summer with industry representatives, and CITB Board and Nation Council members, chiefly made up of employers. 

Read the CITB Strategic Plan 2021-25 in English and in Welsh


Miloedd mwy o bobl i’r diwydiant adeiladu Cymreig - Cynllun Strategol CITB 2021-25

Mae cefnogi hyfforddiant ac ailhyfforddi i ailgodi ar ôl yr adferiad, gwella cynhyrchiant a’i gwneud yn haws i gyflogwyr ddod â phrentisiaid a darpar-weithwyr eraill i mewn i’r diwydiant adeiladu Cymreig yn elfennau allweddol o Gynllun Strategol CITB, a lansiwyd heddiw. 

Ynghanol sefyllfa anrhagweladwy, bydd CITB yn canolbwyntio ar nifer llai o flaenoriaethau i helpu i foderneiddio’r diwydiant adeiladu, cynyddu cynhyrchiant a chydweithio â’r diwydiant, llywodraethau ac addysg bellach. Yn ogystal â darparu cefnogaeth uniongyrchol i gyflogwyr, bydd CITB yn defnyddio’r cyfnod hwn i helpu i drwsio'r system, a’i gwneud yn haws i recriwtio gweithwyr i mewn i’r diwydiant ac i gael mynediad at hyfforddiant. Mae’r pandemig wedi creu heriau anferthol ond mae hefyd wedi creu cyfleoedd i ddenu gweithwyr a fydd yn gweld llwybrau eraill i mewn i waith wedi’u rhwystro.           

Yng Nghymru, datblygwyd cymwysterau Adeiladu Sylfaenol a’r Amgylchfyd Adeiledig newydd ar gyfer y rhai sy’n gweithio yn neu’n bwriadu gweithio yn y sectorau hyn. Bydd CITB yn gweithio â phartneriaid Addysg Bellach a chyflogwyr i gael mwy o gyfleoedd profiad gwaith ochr yn ochr â chwrs presenoldeb llawn amser trwy nawdd neu drefniant cefnogol. 

Rhwng 2021 a 2025, caiff lefi ei fuddsoddi ar draws Prydain i wneud y canlynol: 

 Cefnogi 28,000 o brofiadau adeiladu blasu drwy Am Adeiladu i helpu darpar-weithwyr posibl i ddeall y cyfleoedd a geir yn y diwydiant adeiladu a sut i gael mynediad atynt

 Rhoi profiad ar y safle i 19,000 o bobl i’w paratoi at ddechrau gweithio yn y diwydiant adeiladu drwy hybiau ar y safle   

 Creu llwybr newydd rhwng Addysg Bellach a chyflogaeth a fydd ar gael i 8,000 o ddysgwyr, gan gynnwys 1,600 o ddechreuadau prentisiaeth yn ogystal â mwy o ddysgwyr i ddechrau swyddi yn y diwydiant adeiladu• Cynyddu’r nifer o brentisiaid sy’n cwblhau eu rhaglenni o 60% i 70% drwy ddyrannu £110m i gefnogi dysgwyr a chyflogwyr ar ben cefnogaeth grant 

 Helpu cyflogwyr i fuddsoddi mewn hyfforddiant i ddechrau er mwyn ailgodi ar ôl y pandemig ond yn fwy na hynny i foderneiddio a chynyddu cynhyrchiant drwy’r Cynllun Grantiau a chyllid arall. Golyga hyn gyllid o dros £500m (77% o lefi) i gyflogwyr 

 Cefnogi cyflogwyr i foderneiddio gan adnabod y prif gymwyseddau sydd eu hangen, gan gynnwys y rheiny sy’n cefnogi digideiddio                             

Dywed Sarah Beale, Prif Weithredwr CITB:  “Mae’r adferiad yn cyflwyno heriau mawr i’r diwydiant adeiladu ond mae hefyd yn cyflwyno cyfleoedd mawr i wneud pethau’n wahanol ac i ddod ag amrediad ehangach o weithwyr newydd i mewn i’r diwydiant.   

“Bydd ein Cynllun Strategol yn helpu cyflogwyr i sylweddoli bod y cyfleoedd hyn ar gael drwy helpu i drwsio’r system sy’n dod â phobl i mewn i’r gwaith a’u cefnogi i wneud yr hyfforddiant maent eu hangen. 

“Byddwn yn canolbwyntio ar nifer fach o feysydd megis darparu gwybodaeth a phrofiadau i ddarpar-weithywr newydd, creu llwybr newydd o Addysg Bellach i mewn i brentisiaethau neu swyddi, a chynyddu'r nifer o brentisiaid sy’n cwblhau eu rhaglenni. Byddwn hefyd yn helpu cyflogwyr i hyfforddi gan adnabod bylchau mewn darpariaeth, gwneud hyfforddiant yn hygyrch a chyllido’r meysydd sydd ei angen, gan gynnwys drwy’r Cynllun Grantiau. 

“Dros amser, bydd cyfran mwy o hyn yn cefnogi cyflogwyr i foderneiddio a chynyddu cynhyrchiant.”

Dywed Lee Waters, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cymru: “Mae’r sector adeiladu yn hollbwysig i economi Cymru ac yn ffurfio rhan allweddol o’n hymdrechion ar gyfer adferiad cadarn a chynaliadwy yn sgil effeithiau coronafeirws. Mae hefyd yn darparu rhagolygon gyrfaoedd anferth i bobl gan gynnwys prentisiaid a bydd cynlluniau CITB yn eu helpu i sylwi ar y cyfleoedd hyn.

“Rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda CITB a phartneriaid, gan gynnwys y rhai ar y Fforwm Adeiladu, i fynd i’r afael ag anghenion sgiliau’r dyfodol.”

Datblygwyd y cynllun yn ystod trafodaethau’r haf hwn rhwng cynrychiolwyr y diwydiant, ac aelodau Bwrdd CITB a Chyngor y Cenhedloedd, sy’n cynnwys cyflogwyr yn bennaf. 

Darllenwch Gynllun Strategol CITB 2021-25